โครงการสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ด้านของเสียเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารระดับชาติสำหรับประเทศไทย