การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา

Sub Project

Publish Year National Journal 3
2019 inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 141-158
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exอรอุมา ทองแก้ว, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 13-25
2017 inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่วังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, "Tourism Development in Local Community: A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", JSPS Core-to-Core Program (1st Circular), 27 - 28 พฤศจิกายน 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย