โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2019 exวรวิทย์ ทรัพย์มา , inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 4 - 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย