การวิเคราะห์หาระดับเส้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค