ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

50

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AECAgricultureAir PollutionASEANAsian financial crisisBangkokBank lendingBanking CompetitionBridge matrixClimate changeCointegrationCollectivismcorruptioncrisiscultureDemocracydouble-boundedEconomic Developmenteconomic growthEconomicseconomics factorseducationEnglish Language Proficiencyfarm profitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGeneration gapgeneration mixglobal value chainGovernment SpendingImpact Evaluationindex optionsInput-Output TableInterest Ratesinternational tradeInvestmentKorean television dramalabor skill improvementLand UseLand Use Policymacroeconomic factorsMacroeconomicsManufacturingmarginal willingness to paymarket efficiencyMisallocationMonetary PolicyOTOPOTOP developmentPanel dataPopulation structureProductivityProgram EvaluationRicesatisfactionSMEsSocial CostSocial Factorsstate space modelTFPThaiThai EconomyThai TourismTourismTourism Revenuestrade policy preferencevolatilitywell-beingwillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบภาคเกษตรมลพิษทางอากาศระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail: fecoppc@ku.ac.th

Tel.: 025613474

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecowys@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ext 308

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecowna@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474 ext. 211


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 36 คน (รองศาสตราจารย์ 14 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 314 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 287 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ)
 • ทุนนอก 243 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 180 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 151 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 865 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 246 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 619 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 132 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 116 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)