ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AECAgricultureair pollutionASEANAsian financial crisisBangkokBank lendingBanking Competitionbinary analysisBridge matrixClimate ChangeCointegrationCollectivismCorruptionCOVID-19crisiscultureDemocracyDouble-boundedEconomic DevelopmentEconomic GrowtheducationEnglish Language Proficiencyfarm profitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGeneration mixGovernment Spendingindex optionsInput-Output TableInterest RatesInvestmentlife satisfactionMacroeconomic FactorsMacroeconomicsmanufacturingmental healthmisallocationMonetary PolicyOECDOTOPPanel dataPopulation StructureProductivityProductivity ImprovementProgram EvaluationPublic DebtRicerisk managementsatisfactionSMEssocial costSocial FactorsState space modelStructural TransformationTFPThaiThai economyThai TourismThailand Futures ExchangeThailand.total factor productivityTourismTourism Revenuestrade policyTrade Policy PreferenceValue at Riskvolatilitywell-beingWillingness to Payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการบริการการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความยั่งยืนนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบผลกระทบภาคเกษตรลูกค้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนอาชญากรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงิน บัญชี และกายภาพ

E-Mail: fecoppc@ku.ac.th

Tel.: 025613474

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fecoppt@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474#304

ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecocyp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8048

ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิจัย และบริการวิชาการ

E-Mail: fecokwc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8048


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

siwapong.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2561-3474 ต่อ 407


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 374 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 343 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 126 โครงการ)
 • ทุนนอก 286 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 218 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 183 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1005 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 320 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 685 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 136 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 119 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 63 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)