ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AECAgricultureAir PollutionASEANBangkokBanking Competitionbinary analysisBridge MatrixClimate ChangeCointegrationcorruptioncultureDemocracyEconomic Developmenteconomic growthEconomicseconomics factorsEducationEnglish language proficiencyEnvironmentfarm profitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingfood safetyForeign Direct Investmentgeneration gapgeneration mixGlobal Value ChainGovernment SpendingImpact Evaluationindex optionsInput-Output TableInterest RatesInvestmentLife satisfactionMacroeconomic FactorsMacroeconomicsManufacturingmisallocationMonetary PolicyOECDOTOPPanel dataPopulation structureProductivityProductivity ImprovementProgram EvaluationRicesatisfactionSMEsSocial costSocial FactorsState space modelTFPThaiThai EconomyThai Tourismtotal factor productivityTourismTourism Revenuestrade policytrade policy preferencevolatilitywell-beingwillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความยั่งยืนโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบภาคเกษตรมลพิษทางอากาศมันสำปะหลังระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมห่วงโซ่มูลค่าโลกอัตราแลกเปลี่ยนอาชญากรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail: fecoppc@ku.ac.th

Tel.: 025613474

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fecoppt@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474#304

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecowys@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ext 308

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecowna@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474 ext. 211


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 36 คน (รองศาสตราจารย์ 14 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 345 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 315 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 109 โครงการ)
 • ทุนนอก 265 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 199 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 168 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 940 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 278 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 662 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 132 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 116 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 62 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)