Person Image

  Education

  • ศ.ด.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542
  • ศ.ม.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Cointegrationconcentration measurementconsumption stimulus measuresCOVID-19crimedeterminantdigital disruptioneconomic growthenvironmental Kuznets curveEpidemicfemalefertilityFood and beverage inflationFood Deliveryfood delivery applicationforeign ownership restrictiongovernment regulatorgross provincial per capitahousehold responsesinput–output analysisinsurance industryinternet penetrationKorean television dramamarket structureMarketing Mixmarriageminimum capital requirementMonetary PolicyOnline Food OrderingpanelPanel dataplatformpolicyholder protection fundrational addictionregion of Thailandsolid wastesolvency regulationweighted crime rateyear–end shopping personal income tax allowanceกลุ่มอาการอ้วนลงพุงการเกิดใหม่การฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเลียนแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการทำบุญการพัฒนาเศรษฐกิจการระบาดของโรคการระบาดใหญ่การรับบุตรบุญธรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตการสมรสการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรขยะมูลฝอยข้อมูลแบบพาแนลข้อมูลพาแนลคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความตรงต่อเวลาความสัมพันเชิงดุลยภาพระยะยาวคาเฟ่โควิด 19ฆ่าตัวตายเลียนแบบเซเว่นทีนทุนทางวัฒนธรรมนโยบายการเงินบุตรบุญธรรมแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบจำลองเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขาประชากรเพศหญิงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวพลังงานแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีภาวะการเจริญพันธุ์มาตรการช้อปช่วยชาติล็อกดาวน์วัฏจักรธุรกิจวันเกิดไวรัสโควิด-19ศิลปินเกาหลีเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์มหภาคสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์อัตราการฆ่าตัวตายอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารและเครื่องดื่มอัลบั้มเพลงเกาหลีอาชญากรรมอาเซียนอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุบัติเหตุจราจรอุปสงค์และอุปทานของบุตรบุญธรรมแอปพลิเคชันฟูดดิลิเวอรี

  Interest

  ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การเงิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Measuring the degree of market concentration in Thailand insurance industrySukpaiboonwat S., Piputsitee C., Punyasavatsut A.2014Asian Social Science
  10(4),pp. 214-232
  3
  2Thailand insurance regulation: Highlights & time to Go AheadSukpaiboonwat S., Piputsitee C., Punyasavatsut A.2014Asian Social Science
  10(6),pp. 24-33
  1
  3The effect of internet penetration on economic growthPunyasavatsut A.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(1),pp. 256-261
  1
  4Economic Recession from Household Responses to an Epidemic and Consumption Stimulus Measures in ThailandWongsaen C., Dheera-Aumpon S., Punyasavatsut A.2023Montenegrin Journal of Economics
  19(2),pp. 7-20
  0