Person Image

  Education

  • ศ.ด.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542
  • ศ.ม.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีต่ออัตราการฆ่าตัวตาย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 7 12 0 0
  2023 คนไร้บ้านกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 ความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่กับแรงจูงใจในการบริจาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 ความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่กับแรงจูงใจในการบริจาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 อาชญากรรมในช่วงการระบาดของโควิด 19 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2020 การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 ปัจจัยที่กำหนดการสมรส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2017 ความตรงต่อเวลาและการพัฒนาเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2015 การติดละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างสมเหตุสมผล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 ปัจจัยที่กำหนดอาชญากรรมในประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2012 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดอาชญากรรม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 วัฏจักรธุรกิจและอัตราการฆ่าตัวตาย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2010 ทุนทางวัฒนธรรมในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2009 ผลเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์: กรณีประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0