Person Image

  Education

  • ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  DCC-GARCH exchange rate stock market"การใช้จ่ายของรัฐบาล""อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง"1)AECARDLArtificial Neural NetworkASEANASEAN 4 (ThailandAsymmetricbusiness modelCambodia-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV)CAPM CCAPM GMMCointegrationCo-movementConsumptionCost-BenefitCross correlationDCC (GARCH)development plan for establishmentEconomiceconomic growthExchange Rate Volatilityfinancial opennessGeneration diversitygeneration gapgeneration mixGeneration Mix IndicesGreen GDPGreen GDP calculationGreen GDP of Thailandgross provincial per capitaGroundwater Revenue ManagementGrowthHousehold debtindexIndiaIndonesiaOECDPopulation StructureVAR forecast errorsVariance ratio testsVECMVocational EducationWater pollutionการขยายตลาดในประเทศการจัดเก็บรายได้การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตทางเศรษฐศาสตร์การนำเข้า ประเทศไทย ข้อมูลความถี่ผสมการเปิดกวางทางการค้าการเปิดกว้างทางการค้าการรวมกลุ่มทางการเเงินการลงทุนทางตรงในต่างประเทศการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเกษตรศาสตร์ขยะมูลฝอยเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมกันความไม่สมมาตร ความไม่สมมาตร:NARDLความยั่งยืนของการท่องเที่ยวความหลากหลายของคนในรุ่นต่างๆค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่าใช้น้ำบาดาลค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเครื่องวัดปริมาณน้ำโครงสร้างประชากรจังหวัดการท่องเที่ยวรองช่องว่างผลผลิตดัชนีราคาผู้บริโภคนโยบายการคลัง การจ้างงานของรัฐบาล ตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคนโยบายการคลัง ตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคแนวทางการพัฒนาแบบจาลองมหภาคพื้นฐานแบบจาลององค์ประกอบปัจจัยร่วมปัจจัยทางการเงินปัจจัยทางการเงิน วัฏจักรธุรกิจผลตอบแทนหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนผลภายนอกภาคการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวพัฒนาชาติแม่พิมพ์ราคาน้ํามันวัฏจักรธุรกิจสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์สร้างคนหนี้ครัวเรือนอัตรการเจริญเติบโตอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลความถี่ผสม พยากรรณ์อัตราแลกเปลี่ยน น้ำมันอัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบปัจจัยร่วมอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงอาชีวศึกษาอาเซียน

  Interest

  Macroeconomics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
  • มิ.ย. 2558 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง -- ชั้น -- อาคาร --
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้อง 301 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Concepts and empirical calculation of the green GDP for ThailandSonthi C., Harnphattananusorn S., Santipolvut S.2019International Journal of Green Economics
  13(1),pp. 68-85
  4
  2Generation Mix Indices: Thailand 1961–2019Harnphattananusorn S., Puttitanun T.2021International Advances in Economic Research
  3
  3Generation gap and its impact on economic growthHarnphattananusorn S., Puttitanun T.2021Heliyon
  7(6)
  3
  4Generation mix and GDP growth in OECD countriesHarnphattananusorn S., Puttitanun T.2022Heliyon
  8(9)
  2
  5Relationship between Thai Baht and oil price: artificial neural network modelHarnphattananusorn S.2020International Journal of Energy Economics and Policy
  10(1),pp. 371-376
  2
  6Financial openness and growth: Case study of great mekong subregion (cambodia-laos-myanmar-vietnam)Harnphattananusorn S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 623-633
  0
  7Analysis of relationship and volatilities between foreign exchange market and stock market of Thailand and selected Asian countriesHarnphattananusorn S.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(1),pp. 262-269
  0
  8Energy Consumption and Generation DiversityHarnphattananusorn S., Puttitanun T.2022International Journal of Energy Economics and Policy
  12(6),pp. 481-485
  0
  9Asymmetric Relationship between Exchange Rate Volatility and Oil Price: Case Study of Thai-BahtHarnphattananusorn S.2022International Journal of Energy Economics and Policy
  12(1),pp. 86-92
  0