Person Image

Administration

Education

  • ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 11 0 0
2020 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2019 การประมาณค่าอัตราแลกเลปี่ยเงินบาทด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 1 0 0
2018 การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยร่วม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2017 การเคลื่อนไหวไปด้วยกันของผลผลิตและราคา: กรณีศึกษษของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในเชิงพลวัตของผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน : กรณีศึกษาของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2016 การรวมกลุ่มทางการเงินและอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 2 0 0
2015 ปัจจัยทางการเงินและวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2014 ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวหน้าโครงการ เงินรายได้โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2013 ราค่าสินทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM และ CCAPM กรณีศึกษาประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 ผลิตภาพการผลิตการใช้จ่ายของรัฐบาลและพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน : การวิเคราะห์ในระยะสั้นระยะยาว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์สำหรับการขยายตลาดในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันไทย-เยอรมัน 0 1 0 0
2015 การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
2015 การดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)