ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Generation Mix Indices: Thailand 1961-2019", International Advances in Economic Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 75-77
2021 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Generation gap and its impact on economic growth", Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า e07160-1-8
Publish Year National Journal 1
2020 exPacharaporn Arkornsakul, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Labor Supply Intention of the Elderly in Thailand", วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีชี้วัดความผสมผสานกันระหว่างรุ่นในประเทศไทย: 1961-2019", SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 2 - 3 กรกฎาคม 2020, Osaka ญี่ปุ่น
2020 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Generation Gap and Its Impact on Economic Growth", SIBR 2020 Kuala Lumpur Conference on Interdisciplinary Business & Economics, 2 - 3 ตุลาคม 2020, Kulalumpur มาเลเซีย