การประมาณค่าอัตราแลกเลปี่ยเงินบาทด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 371-376
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 67-87
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย