Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Economics ), State University of New York at Binghamton , U.S.A.
  • M.A. ( Economics ), Ohio University , U.S.A.
  • ศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ไทย

  Expertise Cloud

  "บริการส่งสินค้า"AECeconomic growthforeign direct investmentFundamentalGini index of educationgovernment spending on educationGranger causality testHabit Formation on Determinacy็Health human capitalHire-purchasehuman capitalhuman capital measurementIndiainfluencing factorsInteractioninternational industrial networklabor force participationlabor productivityLabour ProductivityLao People’s Democratic RepublicLogitMachinery-parts Support IndustriesMarketing mixmarried womenMinimum Wage RateMonetary PolicyMotorcycleNew Keynesian Model with CapitalNorth Eastern region of ThailandNortheast ThailandOptimal Public Debt levelOTOP developmentPersonalPrice VolatilityProbitPublic Debt to GDP RatioR&D expenditureRailwayRibbed Smoked Rubber Sheet No.3 (RSS3)Saving-Bonds BuyingSecond hand carSectoral impactSmall and medium enterprises (SMEs)social enterprisetechnological progressThai bath appreciationthe United States of Americatotal factor productivityTourism ClustersTourism Related ProductsTransportationTurning PointWastewater Treatment of Phetchaburi Municipalityกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพการขยายตลาดในประเทศการแข็งค่าของเงินบาทการเคลื่อนย้ายเงินทุนการตัดสินใจการบริการการพัฒนาของตลาดทุนการพัฒนาทางด้านธนาคารการย้ายถิ่นการลงทุนการส่งออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบความเสี่ยงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หนี้สินครัวเรือน การศึกษา ค่าความยืดหยุ่นช่องทางการส่งผ่านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงต่อเวลาตลาดข้าวตลาดหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนโยบายการเงินแนวทางการพัฒนาแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจัยที่มีผลต่อการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2561ปัจจัยที่มีอิทธิพล การลงทุนต่างประเทศผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบรายสาขาเศรษฐกิจผลการดําเนินงานผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลิตภาพแรงงานพัฒนาชาติเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีลดต้นทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสปป.ลาวสภาวะเศรษฐกิจสร้างคนสินค้าแฟชั่นอสังหาริมทรัพย์อัตราผลตอบแทน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ย. 2560 - ก.พ. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • มิ.ย. 2552 - พ.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Micro- and macroeconomic implications of heterogeneity in the production of human capitalPolachek S.W., Das T., Thamma-Apiroam R.2015Journal of Political Economy
  123(6),pp. 1410-1455
  13
  2Factors influencing the labor force participation of married women in the United StatesThamma-Apiroam R.2016Asian Social Science
  12(3),pp. 24-30
  1
  3Approaches for human capital measurement with an empirical application for growth policyThamma-Apiroam R.2015Asian Social Science
  11(26),pp. 309-322
  1
  4Rail network development and economic growth in ThailandSungkaew P., Kidsom A., Thamma-Apiroam R.2018Journal of Applied Economic Sciences
  13(4),pp. 970-978
  0
  5The effect of technological progress on economic growth in Thailand according to new growth theoryManosirinukul J., Thamma-Apiroam R., Chaivichayachat B.2018Journal of Applied Economic Sciences
  13(6),pp. 1716-1722
  0
  6Determinants of intra-ASEAN labour migration to ThailandSanglaoid U., Santipolvut S., Thamma-Apiroam R.2014Asian Social Science
  10(8),pp. 66-72
  0