Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • พบ.ม. ( พัฒนาการเศรษฐกิจ ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  "การประเมินผล""ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน""วิสาหกิจชุมชน"AECAgglomeration effectASEANcommunity enterpriseCommunity Enterprise in Thailandcomputable general equilibriumConsumption behaviordam constructiondeterminantsdeterminants of migrationdevelopment plan for establishmentEconomic growth and developmentElectronic mediaFactor analysisfor flood preventionGeographical clusterGreen and Happy Society IndexOTOPProvincial clusteringProvincial GHIpurchasing collaborationRegression analysisrubber productsSMEsการแก้ไขปัญหาความยากจนการขยายตลาดในประเทศการแข่งขันการค้าปลีกการเงินการจัดทำแผนพัฒนากิจการการจ้างงานการดำเนินงานตามแผนการตลาดการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับผลิตภาพแรงงานการย้ายถิ่นการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว การวิเคราะการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถการออกกฎหมายการอ่านออกเสียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตารางป?จจัยการผลิตและผลผลิตอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาครัวเรือนไทยคลัสเตอร์คลัสเตอร์(พื้นฐาน)ความต้องการใช้แม่พิมพ์ความพึงพอใจความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเครือข่ายเครื่องดื่มเครื่องหนังโครงการพัฒนาจ.นครราชสีมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้ชุมชนเข้มแข็งโซ่อุปทาน CDAดำเนินกิจกรรมธุรกิจใหม่นักเรียนแนวทางการพัฒนาแบบจําลองเพชรแบบจําลองระบบเพชร ดัชนีประกอบ วิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนา ตัวชี้วัด การประเมินโครงการ ประเทศคู่ค้าประเมินผลประสิทธิภาพการศึกษา รายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษาปลาส้มปัจจัยที่กำหนดผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้ประสานงานคลัสเตอร์ผู้ผลิตแผนกลยทธ์: แผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอตสาหกรรมแม่พิมพ์แผนพัฒนาแผนแม่บทพยางค์พฤติกรรมการบริโภคพัฒนาคลัสเตอร์ภาคใต้ของประเทศไทยภาษาไทยมูลค่าทางเศรษฐกิจแม่พิมพ์ยกระดับ OTOPรสนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รัฐวิสาหกิจรายได้ครัวเรือนแรงงานวิสากิจชุมนชน แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  Interest

  เศรษศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)