Person Image

  Education

  • Doctor of Phylosophy, Southern Illinois University at Carbondale, USA, 2551

  Expertise Cloud

  "ความพึงพอใจในการให้บริการจัดส่งสินค้า""บริการส่งสินค้า"AECArtsConstructionCountry riskcreative economicCreative Economycredit channel crisisCultural HeritageCulture in Central Tourism ClusterdevelopmentDigital Assetdiscriminant analysiseconomic growthEconomic Value IndexEducationForecasting.Human CapitalInterest rate channelLabourLegal reformLogitMarketing Mix Factors in Customer's Perspective (7Cs)National Plannorth regionOTOPPurchase decision makingReal Estateregional developmentSME bondSME financingThai TourismTourism ClustersTourism Related ProductsTraditional grocery storeunemploymentกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตัดสินใจซื้อความพึงพอใจความรวดเร็วความไว้วางใจความเสี่ยงทางเครดิตความเสี่ยงประเทศคะแนนทางเครดิตเครื่องประดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศช่องทางสินเชื่อ Monetary transmissionช่องทางออนไลน์ช่องทางอัตราดอกเบี้ยชุมชนเข้มแข็งเด็กปฐมวัยตรงต่อเวลาตัวชี้วัดตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคทฤษฎี Impossible Trinityที่พักแบบ Co-housingธนาคารพาณิชย์ไทยธุรกิจพาณิชน์อิเล็กทรอนิคส์นโยบายการเงินน้ำมันกฤษณาประเมินมูลค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผักไฮโดรพอนิกส์ผู้สูงอายุวัยต้น-วัยกลางแผนธุรกิจแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม พาณิชย์เพิ่มประสิทธิภาพภาคการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ภาวะซึมเศร้าภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานน้ำมันมูลค่าเพิ่มไม้กฤษณารถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้าระดับความน่าเชื่อถือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมลงทุนลดต้นทุนวิกฤตการเงินวิสาหกิจชุมชนศักยภาพทางเศรษฐกิจศูนย์ดูแลคนสองวัยเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันสำรวจอัญมณี

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2562 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2558 - ก.พ. 2562 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - พ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2555 - ก.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2554 - พ.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
  • เม.ย. 2551 - พ.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 212 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้อง 303 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้อง 401 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Can macroeconomic indicators predict a currency crisis? Evidence from selected Southeast Asian countriesBudsayaplakorn S., Dibooglu S., Mathur I.2010Emerging Markets Finance and Trade
  46(6),pp. 5-21
  16
  2Human capital development via education and economic growth in asean economic communityBudsayaplakorn S., Sompornserm T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(3),pp. 473-481
  2
  3Thai education system and its economic impactsBudsayaplakorn S., Sompornserm T.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(1),pp. 1-10
  0