Person Image

  Education

  • Doctor of Phylosophy, Southern Illinois University at Carbondale, USA, 2551

  Expertise Cloud

  "ความพึงพอใจในการให้บริการจัดส่งสินค้า""บริการส่งสินค้า"AECArtsConstructionCountry riskcreative economicCreative Economycredit channel crisisCultural HeritagedevelopmentDigital Assetdiscriminant analysiseconomic growthEconomicsEducationfactor analysisForecasting.human capitalLogitNational Plannorth regionOTOPReal Estateregional developmentSME bondSME financingTourism ClustersTourism Related Productsunemploymentกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการตัดสินใจเลือกซื้อการบริการการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์การลงทุนการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์การวิเคราะห์สมการพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มเขตพัฒนาการท่องเที่ยวความคุ้มค่าในการลงทุนความประทับใจความพึงพอใจความรวดเร็วความไว้วางใจความเสี่ยงทางเครดิตความเสี่ยงประเทศคะแนนทางเครดิตเครื่องประดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศช่องทางสินเชื่อ Monetary transmissionช่องทางอัตราดอกเบี้ยชุมชนเข้มแข็งเด็กปฐมวัยตรงต่อเวลาตัวชี้วัดตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคทฤษฎี Impossible Trinityที่พักแบบ Co-housingธนาคารพาณิชย์ไทยธุรกิจพาณิชน์อิเล็กทรอนิคส์นโยบายการเงินน้ำมันกฤษณาประเมินมูลค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผู้สูงอายุวัยต้น-วัยกลางแผนธุรกิจแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม พาณิชย์เพิ่มประสิทธิภาพภาคการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ภาวะซึมเศร้าภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานน้ำมันมูลค่าเพิ่มไม้กฤษณารถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้าระดับความน่าเชื่อถือลงทุนลดต้นทุนวิกฤตการเงินวิสาหกิจชุมชนศักยภาพทางเศรษฐกิจศูนย์ดูแลคนสองวัยเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันสำรวจอัญมณีอัญมณีและเครื่องประดับอัตราแลกเปลี่ยน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2562 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2558 - ก.พ. 2562 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - พ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2555 - ก.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2554 - พ.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
  • เม.ย. 2551 - พ.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 212 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้อง 401 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Can macroeconomic indicators predict a currency crisis? Evidence from selected Southeast Asian countriesBudsayaplakorn S., Dibooglu S., Mathur I.2010Emerging Markets Finance and Trade
  46(6),pp. 5-21
  16
  2Human capital development via education and economic growth in asean economic communityBudsayaplakorn S., Sompornserm T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(3),pp. 473-481
  1
  3Thai education system and its economic impactsBudsayaplakorn S., Sompornserm T.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(1),pp. 1-10
  0