Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  activity-based costingBreak Event PointFattening cattlefive forces of competitive analysisPon Yang Khram Livestock Cooperative LimitedPon Yang KramProduct developmentProduction managementSafe agricultureSeedling Propagationsilk productsStandard and postharvest managementStrategySuitable farm sizethe costs and returns analysisthe optimal farm sizeTissue Culture TechniquesValue AddedVermicompostกลยุทธ์กล้วยหอมการจัดการการผลิตการจัดการของเสียการจัดการอาหารโคการเจริญเติบโตการตลาดการตัดสินใจซื้อการประกันราคาขั้นต่ำการประเมินผลกระทบ การประเมินมูลค่าการประเมินมูลค่าจากค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวการประเมินมูลค่าตลาดการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิการผลิตต้นกล้าการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนานักรวบรวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์เกษตรกรเกษตรปลอดภัยขนาดฟาร์มที่เหมาะสมขอนแก่นข้าวหอมดอกฮังความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความคุ้มค่าในการลงทุนความคุ้มทุนความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางเคมีเครื่องประดับโคขุนโคขุนโพนยางคำโคเนื้อจังหวัดสกลนครจำนวนดอกโซ่อุปทานโซ่อุปทานแบบยั่งยืนดาวเรืองต้นทุนฐานกิจกรรมต้นทุนและผลตอบแทนต้นทุนโลจิสติกส์ธุรกิจหมากเม่าน้ำมันกฤษณานิเวศบริการเนื้อโคขุนแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์หมากเม่าผ้าครามผู้ใช้บริการผู้ประกอบการพฤติกรรมผู้บริโภคโพนยางคำมาตรฐานและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมูลค่าการท่องเที่ยวมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนมูลค่าเพิ่มระบบการผลิตที่เหมาะสมระบบนิเวศป่าชายเลนลักษณะทางประสาทสัมผัสเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐศาสตร์เกษตร สารหอมกฤษณาหมากเม่าห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจหมากเม่าอ้อยอัญมณีอัญมณีและเครื่องประดับอุปทานอุปสงค์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์เกษตร , การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ , การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะห์โครงการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 21-207 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-410 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • ฟาร์มพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The economic value of Laem Phak Bia mangrove ecosystem services in Phetchaburi province, ThailandWiwatthanapornchai S., Piputsitee C., Boonyawat S.2014Modern Applied Science
  8(5),pp. 36-44
  5