คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

bananabioactive compoundsbiodiversityBiodiversity Conservationcalciumchilling injuryClimate changeegg qualityFattening cattleFood safetyGISGlutinous riceGrowthgrowth performanceHang riceLactic acid bacterialateritic soilmangoMangrovemao pomaceNong Han LuangParboiled Riceranongremote sensingriceSakon NakhonSalicylic acidSoil organic carbontextureyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการย่อยได้เกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครจุลชีววิทยาอาหารชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสแบคทีเรียกรดแลคติกใบหม่อนปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนพริกเพกาแพะเนื้อมะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นแอนโทไซยานิน

Executives

รองคณบดี

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: csntpk@ku.ac.th

Tel.: 0819547400

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: csnsrwd@ku.ac.th

Tel.: 042-725036


Department (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 63 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 238 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 156 โครงการ)
 • ทุนนอก 188 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 111 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 679 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 407 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 272 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 62 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)