คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

bananabioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationbroiler chickenscalciumchilling injuryClimate changeegg qualityfattening cattleFood safetyGISGlutinous RiceGrowthGrowth PerformanceHang riceLactic acid bacterialateritic soilmangoMangrovemao pomaceNong Han LuangParboiled RicePerformanceRanongremote sensingriceSakon NakhonSalicylic acidSoil organic carbonSwamp buffalotextureyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย่อยได้เกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องหมายโมเลกุลโคขุนโพนยางคำโคเนื้อจังหวัดสกลนครจุลชีววิทยาอาหารชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสแบคทีเรียกรดแลคติกปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนพริกมะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นแอนโทไซยานิน

Executives

รองคณบดี

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: csntpk@ku.ac.th

Tel.: 0819547400

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: csnptsk@ku.ac.th

Tel.: 042-725036

ดร. เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: csnkkp@ku.ac.th

Tel.: 01-6972003


Department (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 66 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิทยาศาสตร์ 10 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 316 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 256 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 175 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 117 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 738 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 445 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 293 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)