รางวัลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร ปี 2019

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 3", ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูงในระดับวิทยาเขตฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2019
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพพิมพ์ระดับนานาฃาติ ปี 2560", นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพพิมพ์ระดับนานาฃาติ ปี 2560, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201320122011 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", Awards of Excellent Poster, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019
2019 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์,inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", Best Presentation Award, Best Presentation Award, 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., Nov 23 2019