Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Bacillusbananabanana blood diseaseBiocontrolcassavaFusariumFusarium wiltgene expressionGenome-wide association studiesgermplasmgrowthGWASPanama diseasePeroxidasepollinatorsReal-time PCRresistanceStreptomycesWaxy riceกล้วยการตรวจหาข้าวพื้นเมืองข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลจันทบุรีจีโนมจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีววิธีเชื้อปฏิปักษ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อราฐานข้อมูลเพกาฐานข้อมูลเม่าฐานข้อมูลหมากเม่าดัชนีน้ำตาลใบขาวอ้อยไฟโตพลาสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมะเขือเทศลูกผสมชัวรุ่นที่ 1มะเขือเทศลูกผสมชั่วรุ่นที่ 2มันสําปะหลังมันสำปะหลังเม่าเม่า (Antidesma spp.)ไมโครแซทเทลไลท์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียยางนา พันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรมยีนต้านทานยีนในคลอโรพลาสต์รหัสพันธุกรรมโรคกุ้งแห้งโรคขอบใบแห้งโรคตายพรายโรคใบขาวอ้อย การตรวจหา เทคนิค LAMP qPCRโรคใบไหม้ในมันสำปะหลังโรคพุ่มแจ้โรคเหี่ยวโรคเหี่ยวของกล้วยโรคเหี่ยวเหลืองโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศโรคไหม้โรคแอนแทรกโนสมันสำปะหลังลักษณะเฉพาะการทำแห้งลักษณะทางวนวัฒนวิทยา Siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre)ลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีลักษณะสัณฐานวิทยาลายพิมพ์ดีเอ็นเอลิ้นมังกรศัตรูพืชอุบัติใหม่สนิปส์สภาพเยือกแข็งสมรรถภาพการผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโตสารต้านอนุมูลอิสระสารพิวรีนสารสกัดสิ่งกีดขวางเสียบยอดหน่อไม้หลอดไดโอดเปล่งแสงห่วงโซ่อุปทานเหมืองจีโนมองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอุณหภูมิแป้งสุกอุทกวิทยาผิวดินโอมิกส์เทคโนโลยีะบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 196.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงยางนา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง Laboratory of Food Systems ชั้น 2 อาคาร Laboratory of Food Systems, Graduate School of Life and Environmental Sciencies
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • แปลงรวบรวมพันธุ์ยางนา
   • โรงเรือนทดลองโรคพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Boonseng O., Tabata S., Sasamoto S., Shirasawa K., Isobe S., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2011Theoretical and Applied Genetics
  122(6),pp. 1161-1170
  66
  2Quantitative trait loci and candidate genes associated with starch pasting viscosity characteristics in cassava (Manihot esculenta Crantz)Thanyasiriwat T., Sraphet S., Whankaew S., Boonseng O., Bao J., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2014Plant Biology
  16(1),pp. 197-207
  23
  3Development of new markers to genotype the functional SNPs of SSIIa, a gene responsible for gelatinization temperature of rice starchLu Y., Xiao P., Shao Y., Zhang G., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Bao J.2010Journal of Cereal Science
  52(3),pp. 438-443
  19
  4Quantitative trait loci underlying root yield and starch content in an F1 derived cassava population (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Thaikert R., Whankaew S., Smith D., Boonseng O., Lightfoot D., Triwitayakorn K.2017Journal of Agricultural Science
  155(4),pp. 569-581
  8
  5Evaluation of Soil Streptomyces spp. for the Biological Control of Fusarium Wilt Disease and Growth Promotion in Tomato and BananaKawicha P., Nitayaros J., Nitayaros J., Saman P., Saman P., Thaporn S., Thanyasiriwat T., Somtrakoon K., Sangdee K., Sangdee A.2023Plant Pathology Journal
  39(1),pp. 108-122
  6
  6Grafting Compatibility, Scion Growth, and Fusarium Wilt Disease Incidence of Intraspecific Grafted TomatoSaman P., Kawicha P., Kawicha P., Sangdee A., Wongpakdee S., Rattanapolsan L., Ponpang-Nga P., Suwor P., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T.2022Journal of Horticultural Research
  4
  7Genome-wide association study revealed genetic loci for resistance to fusarium wilt in tomato germplasmKawicha P., Kawicha P., Tongyoo P., Tongyoo P., Wongpakdee S., Rattanapolsan L., Duangjit J., Chunwongse J., Chunwongse J., Suwor P., Sangdee A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T.2023Crop Breeding and Applied Biotechnology
  23(1)
  3
  8Antagonistic ability and genome mining of soil Streptomyces spp. against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciPengproh R., Thanyasiriwat T., Sangdee K., Kawicha P., Sangdee A.2023European Journal of Plant Pathology
  1
  9Genetic loci associated with Fusarium wilt resistance in tomato (Solanum lycopersicum L.) discovered by genome-wide association studyThanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Tongyoo P., Tongyoo P., Saman P., Suwor P., Sangdee A., Kawicha P., Kawicha P.2023Plant Breeding
  0
  10Evaluation of banana cultivars and the pathogenesis-related class 3 and 10 proteins in defense against Ralstonia syzygii subsp. celebesensis, the causal agent of banana blood diseaseNitayaros J., Thanyasiriwat T., Sangdee A., Rattanapolsan L., Boonruangrod R., Kawicha P.2023Journal of Plant Protection Research
  63(3),pp. 375-386
  0
  11Evaluation and Genome Mining of Bacillus stercoris Isolate B.PNR1 as Potential Agent for Fusarium Wilt Control and Growth Promotion of TomatoPengproh R., Thanyasiriwat T., Sangdee K., Saengprajak J., Kawicha P., Sangdee A.2023Plant Pathology Journal
  39(5),pp. 430-448
  0
  12NOVEL SPECIFIC PRIMERS FOR THE SPECIFIC DETECTION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE BASED ON SYBR GREEN REAL-TIME PCRPrachaiboon N., Thanyasiriwat T., Kawicha P.2022Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
  11(4),pp. 1-5
  0