โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร ปี 2020

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 0 0 0
2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การตรวจสอบอัตลักษณ์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุลข้าวเย็นเพื่อการใช้ประโยชน์ในตำรับยาไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้งอาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยหอมและกล้วยพันธุ์ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน... ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้ำของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการอนุรักษ์และต้นแบบแอพลิเคชั่นความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การถอดรหัสพันธุกรรมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมของลักษณะทางวนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ไม้พะยูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการลงทุนผลิตอ้อยด้วยระบบการผลิตที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การจำแนกไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่งและการพัฒนาวิธีตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินภัยพิบัติจากน้ำท่วมและการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นในเขตแดนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกกรณีศึกษา: เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0