โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจีโนมเพื่อยกระดับขีดความสามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม