ผลงานคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร ปี 2020

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2020 inดร.โศรยา แสนเมือง, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์, "Extraction and Characterization of Gelatin from Black-bone Chicken By-producs", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 469-478
2020 exQianrui Wang, ex Bert Spenkelink, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, ex Ivonne M.C.M. Rietjens, exKarsten Beekmann, "Use of Physiologically Based Kinetic Modeling to Predict Rat Gut Microbial Metabolism of the Isoflavone Daidzein to S-Equol and Its Consequences for ER alpha Activation", Molecular Nutrition and Food Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2020
2020 exNuchprapha, A., exPaisansak, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaisavoey, T., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Two novel ACE inhibitory peptides isolated from longan seeds: Purification, inhibitory kinetics and mechanisms", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 22, มีนาคม 2020, หน้า 12711-12720
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chili Pedicle Meal Supplementation on Growth Performance, Economic Return and Ammonia Nitrogen of Broiler Chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 270-276
2020 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoboru Manabe, "Expression and localization of cellular FLICE-like inhibitory protein (cFLIP), an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during the estrous cycle and pregnancy in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)", The Journal of Reproduction and Development, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 29-33
2020 exSuriyan Supapvanich, exP. Boonyaritthongchai, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exC. Wong-Aree, "Effects of hot water incorporated with salicylic acid dips on postharvest quality of ‘Holland’ papaya fruit during storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1278, ฉบับที่ 10, เมษายน 2020 - พฤษภาคม 2021, หน้า 65-70
2020 exWanticha Savedboworn, exChalathan Noisumdang, exChananya Arunyakanon, exPhatcharaphorn Kongcharoen, exChanthima Phungamngoen, exSriwiang Rittisak, exRatchanee Charoen, inนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of protein-prebiotic as protective matrices on the storage stability of vacuum-dried probiotic Lactobacillus casei", LWT, ปีที่ 131, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 109578-1-9
2020 exนางสาวเมธาวี พงษ์พระเกตุ, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario GIORGI, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Peiwu LI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Exposure Assessment of Multiple Mycotoxins in Black and White Sesame Seeds Consumed in Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 83, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1198-1207
2020 inนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwannee Muengpak, exHoa Phan Xuan, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Comparison of glutinous rice production systems for sustainable development in Sakon Nakhon province", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 54-62
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "The Efficiency of Fibrolytic Enzymes to Improving the Nutritive Quality of Local Raw Materials for Aquafeed", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 29-37
2020 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exChimsumtorn, V., exKijka, C., exSuriyan Supapvanich, "Physicochemical quality improvement of ready cook baby corns using calcium propionate immersion", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 949-958
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
Publish Year National Journal 14
2020 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุไรรัตน์ ขันบรรจง, exจงกลนี พลวงศา, "การรอดชีวิตของเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่และการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่ด้วยน้ำร้อน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 691-698
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, อาจารย์, "ผลของจำนวนรอบในการแช่เยือกแข็งและละลายน้ำแข็งและการใช้เอนไซม์ปาเปนต่อคุณภาพของเนื้อสุกร", วิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 194-208
2020 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพล นิคงรัมย์, exนิวัฒน์ สุภีร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์ต่อคุณภาพใบมันสำปะหลังหมัก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 473-480
2020 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex กฤษฎา พันธะสา, exรณชัย ไขคำ, exณัฐวุฒ เนียมแดง, exอภิวัฒน์ ภูมิภักดิ์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, "อิทธิพลของวัสดคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืช ผลผลิตข้าวโพดหวาน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 453-458
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนาพร นนทะลุน, "กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 1087-1092
2020 exนางสาวจุฑารัตน์ นาควิรัช, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, "คุณภาพและพฤษเคมีเบื้องต้นของมะเขือขื่น", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 680-693
2020 exอภิเดช แสงดี, exนัฐนนท์ แจ้งสูงเนิน, exขนิษฐา สมตระกูล, inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces sp. ไอโซเลต SRF1 ในการควบคุมเชื้อรา Pestalotiopsis spp. สาเหตุโรคใบจุดในมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 213-223
2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 17-34
2020 inนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ดาวล้อมเดือน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 171-186
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exดร.ศุภจิต สระเพชร, exรศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร, "การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีค่าอุณหภูมิที่ทำให้แป้งเกิดความหนืดต่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 48-57
2020 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณหทัย พละกุล, "Screening of Halophilic Bacteria and Product Characteristic from Salty-Fermented Fish (Pla-ra)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 269-276
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 607-614
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุจารี นนทโคตร, exพุทธพร วิวาจารย์, inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงศิริ, "การพัฒนาตาดอกและผลหม่อนของสายพันธุ์เชียงใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", แก่นเกษตร , ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 19-24
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุพจน์ กุลสอน, exพุทธพร วิวาจารย์, exสุจารี นนทโคตร, exชลธิรา แสงศิริ, inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบของหม่อนผลลูกผสมเปิดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 25-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand", Methodologies Supportive of Sustainable Development in Agriculture and Natural Resources Management: Selected Cases in Southeast Asia, 12 - 16 ตุลาคม 2020, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 7
2020 inนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกิตติ์ เบญจพิพิธ, exเพ็ญนภา แก้วจำปา, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "การศึกษาสภาวะการบ่มของใบหม่อนต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพล สุขาวงค์, exนางสาวยุพาภรณ์ สารสอน, "การใช้ประโยชน์ตะกอนน้ำประปาปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนภายใต้สภาพดินปนกรวด", งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 มกราคม 2020, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exวัชราภรณ์ โสภาเวส, "การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค real-time PCR เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายจากยีน leucyl-tRNA synthetase", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exนงค์นิด พระไชยบุญ, "การตรวจหาเชื้อ Fusarium oxysporum f.sp. cubense ในหน่อกล้วยด้วยเทคนิค Nested PCR", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exสมพร วงษ์ภักดี, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะเขือเทศโดยการประเมินการต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแบบสนิปส์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Dalin UM, "Genetic Variations of Waxy Gene in Landrace Rice Varieties", การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 , 28 มีนาคม 2020, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, exกุสุมา ทองห่อ, exสุนิสา นนยะโส, "การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP บ้านหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 5, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, เมือง ชุมพร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=48]