Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (วท.ด.สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  air velocityanatomy and physiology of animalscageChemical CompositionDairy productionDairy)evaporative cooling system houseForage sorghumFTMR feedgas productionheat stress indexLablab legumeLive VDOmeat goats)napier grass silagenipper grassPastureproductive performanceroughage sourcesrumen fermentationSilageกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกระบวนการหมักในรูเมนกระบือ คอร์ปัส ลูเทียมกากมันสำปะหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อการผลิตและการจัดการทุ่งหญ้าการผลิตสัตว์การย่อยได้การย่อยได้ โคขุน อาหารสูตรรวมการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแก๊สมีเธนแกะข้าวฟ่างข้าวฟ่างอาหารสัตว์ความเร็วลมความหนาแน่นพืชค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนคุณภาพเนื้อโคนม (Managementโคเนื้อโคเนื้อภูพานจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกชนิดอาหารหยาบ อาหารผสมสำเร็จหมัก การยอ่ยได้ แกะขุนดินลูกรังต้นทุนการผลิตตำแหน่งกรงตับแปลงหญ้าอาหารสัตว์โปรตีนโปรตีนต่างระดับในอาหารข้น หญ้าเนเปียร์หมัก แพะเนื้อ (different protein levelsพืชสมุนไพรแพะเนื้แพะเนื้อโภชนศาสตร์สัตว์เยื่อใยรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ศักยภาพการผลิตสภาพการเลี้ยงสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสารสำคัญพฤกษเคมีสูตรตำหรับยาสูตรอาหารข้นหญ้าหญ้าเนเปียร์องค์ประกอบทางเคมี Plant Densityอาหารข้นอาหารครบส่วนหมักอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารผสมสำเร็จหมักอาหารหยาบ

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์, การผลิตสัตว์, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, การผลิตและการจัดการทุ่งหญ้า

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)