Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (วท.ด.สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  air velocityammonia nitrogenanatomy and physiology of animalsbroiler chickensBubalus bubalisbuffaloescagecarcass qualitycassava pulpChemical CompositionDairy productionDairy)economic returnevaporative cooling system housefeeding regimesForage SorghumFTMR feedgas productiongrowth performanceheat stress indexherb residueLablab legumeLive VDOmeat goats)molecular techniquenapier grass silagenipper grassPastureproductive performanceroughage sourcesrumen fermentationrumen microorganismSilageswamp buffaloTMR ensilagetreated rice strawtropical lambyeastกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกระบวนการหมักในรูเมนกระบือ คอร์ปัส ลูเทียมกากมันสำปะหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อการผลิตและการจัดการทุ่งหญ้าการผลิตสัตว์การย่อยได้การย่อยได้ โคขุน อาหารสูตรรวมการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแก๊สมีเธนแกะข้าวฟ่างข้าวฟ่างอาหารสัตว์ความเร็วลมความหนาแน่นพืชค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนคุณภาพเนื้อโคนม (Managementโคเนื้อโคเนื้อภูพานจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกชนิดอาหารหยาบ อาหารผสมสำเร็จหมัก การยอ่ยได้ แกะขุนดินลูกรังต้นทุนการผลิตตำแหน่งกรงตับแปลงหญ้าอาหารสัตว์โปรตีนโปรตีนต่างระดับในอาหารข้น หญ้าเนเปียร์หมัก แพะเนื้อ (different protein levelsพืชสมุนไพรแพะเนื้แพะเนื้อโภชนศาสตร์สัตว์เยื่อใยรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ศักยภาพการผลิตสภาพการเลี้ยงสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสารสำคัญพฤกษเคมีสูตรตำหรับยาสูตรอาหารข้นหญ้าหญ้าเนเปียร์องค์ประกอบทางเคมี Plant Densityอาหารข้นอาหารครบส่วนหมักอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารผสมสำเร็จหมักอาหารหยาบ

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์, การผลิตสัตว์, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, การผลิตและการจัดการทุ่งหญ้า

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 53-59
  2
  2Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesisKhejornsart P., Meenongyai W., Juntanam T.2022Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  9(4),pp. 754-760
  0