Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) (วท.ด.สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  air velocityammonia nitrogenamyl acetateanatomy and physiology of animalsartificial inseminationbroiler chickensBubalus bubalisbuffaloescagecarcass qualitycassava pulpChemical Compositionconception rateDairy productionDairy)economic returnevaporative cooling system housefeed intakefeeding regimesfermented cassava pulpflavoring agentsForage Sorghumfrozen semenFTMR feedgas productiongrowing cattlegrowth performanceheat stressheat stress indexherb residueice boxLablab legumeLive VDOmeat goats)milk productionmolecular techniquenapier grass silagenipper grassPastureproductive performancerefrigeratorroughage sourcesRumen fermentationrumen microorganismSilageswamp buffalotemperature humid indexTMR ensilagetreated rice strawtropical lambvanillayeastกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกระบวนการหมักในรูเมนกระบือ คอร์ปัส ลูเทียมกล่องน้ำแข็งกากมันสำปะหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อการผลิตและการจัดการทุ่งหญ้าการผลิตสัตว์การย่อยได้การย่อยได้ โคขุน อาหารสูตรรวมการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแก๊สมีเธนแกะข้าวฟ่างข้าวฟ่างอาหารสัตว์ความเครียดจากความร้อนความเร็วลมค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนโคเนื้อโคเนื้อภูพานจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกชนิดอาหารหยาบ อาหารผสมสำเร็จหมัก การยอ่ยได้ แกะขุนดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ดินลูกรังต้นทุนการผลิตตำแหน่งกรงตับตู้เย็นน้ำเชื้อแช่แข็งปริมาณการกินได้แปลงหญ้าอาหารสัตว์โปรตีนแพะเนื้อโรงเรือนแบบปิดสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสารสำคัญพฤกษเคมีสูตรตำหรับยาสูตรอาหารข้นหญ้าหญ้าเนเปียร์หญ้าเนเปียร์แคระอาหารข้นอาหารครบส่วนหมักอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารผสมสำเร็จหมักอาหารหยาบ

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์, การผลิตสัตว์, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, การผลิตและการจัดการทุ่งหญ้า

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (54)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesisKhejornsart P., Meenongyai W., Juntanam T.2022Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  9(4),pp. 754-760
  5
  2Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 53-59
  2
  3Nutrient digestibility, ruminal fermentation, and blood metabolites of growing cattle-fed fermented cassava pulp with added flavoring agentsMeenongyai W., Wongpanit K., Phongkaew P., Kaewkunya C., Juntanam T., Islam M.Z., Khejornsart P.2023Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  10(3),pp. 437-448
  0