Person Image

  Education

  • วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  breedingcassavaChalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus คำสำคัญ: มันสำปะหลังKey word: cassavameat goats)napier grass silageselective breedingyield trialsการคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการใช้พื้นที่การทดสอบผลผลิตแก่นตะวันข้าวโพดหวานเคยู – สกลนครชุดดินโพนพิสัยดินลูกรังตัดใบปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนโปรตีนต่างระดับในอาหารข้น หญ้าเนเปียร์หมัก แพะเนื้อ (different protein levelsแพะเนื้อมันสาปะหลังพันธุ์เคยู–สกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสมรรถภาพการผลิตสูตรอาหารข้นอาหารข้นอาหารสัตว์

  Interest

  ระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก