Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปรัญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  air velocityammoniaammonia nitrogenanatomy and physiology of animalsAntidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace mealbroiler chickensBubalus bubalisbuffaloescageCarbohydrate sourcecarcass qualityCottonseed mealcsaava pulpdairy cowsdigestibilityeconomic returnevaporative cooling system houseFermented total mix rationfinishingFTMRFTMR feedGarlicgas productiongrowth performanceheat stress indexhematologyHerbherb residueintakeLemongrassLive VDOmeat goats)MethanemethanogenesisMicrobial cultureMicrobial populationmilk productionmolecular techniquenapier grass silagenipper grassPeppermintPhupan pigphytochemicalproductive performanceprotein enrichprotozoaroughage sourcesrumen fermentationrumen microorganismruminal fermentationSheepSugarcane bagasseswamp buffalotanninstreated rice strawUrea Calcium hydroxideWhole crop rice .Silage .Urea .Molasses . Rumen ecology .Lactating dairy cowsyeastกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกรดอินทรีย์กระบวนการหมักกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนกระบวนการหมักในณุเมนกระบวนการหมักในรูเมนกระบือปลักกระเพาะรูเมนกากมันสำปะหลังกากมันสำปะหลังหมักยีสต์กากมันหมักยีสต์การกินได้การขุนการเจริญเติบโตการประมงการผลิตเนื้อการย่อยได้การย่อยได้ โคขุน อาหารสูตรรวมการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแกะแกะขุนความเร็วลมค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนคุณภาพเนื้อเครื่องหมายทางพันธุกรรมโคขุนภูพานโคเนื้อโคเนื้อทาจิมะภูพานโคเนื้อภูพานโซเดียมไบคาร์บอเนตโปรตีนระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดลักษณะทางประสาทสัมผัสลุ่มน้ำก่ำศักยภาพการผลิตสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรอาหารข้นอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารหยาบ

  Interest

  สัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ฟาร์มวิจัยด้านสัตว์

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of plants containing secondary compounds and plant oils on rumen fermentation and ecologyWanapat M., Kongmun P., Poungchompu O., Cherdthong A., Khejornsart P., Pilajun R., Kaenpakdee S.2012Tropical Animal Health and Production
   44(3),pp. 399-405
   32
   2Studies of diversity of rumen microorganisms and fermentation in swamp buffalo fed different dietsVinh N.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
   10(4),pp. 406-414
   17
   3Diversity of rumen anaerobic fungi and methanogenic archaea in swamp buffalo influenced by various dietsKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(24),pp. 3062-3069
   16
   4Effects of plant herb combination supplementation on rumen fermentation and nutrient digestibility in beef cattleWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Wanapat S., Wanapat S.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   26(8),pp. 1127-1136
   36
   5Rumen fermentation, microbial protein synthesis and cellulolytic bacterial population of swamp buffaloes as affected by roughage to concentrate ratioCherdthong A., Wanapat M., Kongmun P., Pilajun R., Khejornsart P.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(11),pp. 1667-1675
   28
   6Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in dairy cowsGunun P., Gunun N., Khejornsart P., Ouppamong T., Cherdthong A., Wanapat M., Sirilaophaisan S., Yuangklang C., Polyorach S., Kenchaiwong W., Kang S.2019Animal Science Journal
   90(3),pp. 372-381
   2
   7Effect of treating sugarcane bagasse with urea and calcium hydroxide on feed intake, digestibility, and rumen fermentation in beef cattleGunun N., Wanapat M., Gunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Kang S.2016Tropical Animal Health and Production
   48(6),pp. 1123-1128
   10
   8EFFECT OF TYPE OF TREATED RICE STRAW ON RUMINAL FERMENTATION CHARACTERISTIC AND CELLILOLYTIC BACTERIA OF SWAMP BUFFALOKhejornsart P., Jantanam T., Meenongyai W., Khumpeerawat P.2021Buffalo Bulletin
   40(4),pp. 599-608
   0
   9Improvement of whole crop rice silage nutritive value and rumen degradability by molasses and urea supplementationWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R.2013Tropical Animal Health and Production
   45(8),pp. 1777-1781
   14
   10Effect of various chemical treated-rice straws on rumen fermentation characteristic using in vitro gas production techniqueKhejornsart P., Wanapat M.2011Livestock Research for Rural Development
   23(1)
   3
   11Effect of chemical treatment of rice straw on rumen fermentation characteristic, anaerobic fungal diversity in vitroKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(24),pp. 3070-3076
   8
   12Diversity of anaerobic fungi and rumen fermentation characteristic in swamp buffalo and beef cattle fed on different dietsKhejornsart P., Wanapat M., Rowlinson P.2011Livestock Science
   139(3),pp. 230-236
   24
   13Effect of supplementation of garlic powder on rumen ecology and digestibility of nutrients in ruminantsWanapat M., Khejornsart P., Pakdee P., Wanapat S.2008Journal of the Science of Food and Agriculture
   88(13),pp. 2231-2237
   45
   14Effect of carbohydrate source and cottonseed meal level in the concentrate on feed intake, nutrient digestibility, rumen fermentation and microbial protein synthesis in swamp buffaloesWanapat M., Pilajun R., Pilajun R., Polyorach S., Cherdthong A., Khejornsart P., Khejornsart P., Rowlinson P., Rowlinson P.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   26(7),pp. 952-960
   8
   15Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and ureaNguyen V.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2012Tropical Animal Health and Production
   44(3),pp. 629-636
   15
   16Manipulation of yeast fermented Cassava Chip supplementation in dairy heifer raised under tropical conditionKhampa S., Chuelong S., Kosonkittiumporn S., Khejornsart P.2010Pakistan Journal of Nutrition
   9(10),pp. 950-954
   11
   17In vitro screening of plant materials to reduce ruminal protozoal population and mitigate ammonia and methane emissionsKhejornsart P., Cherdthong A., Wanapat M.2021Fermentation
   7(3)
   1
   18Performance of tropical dairy cows fed whole crop rice silage with varying levels of concentrateWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R., Wanapat S.2014Tropical Animal Health and Production
   46(1),pp. 185-189
   10