Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Amino acid profileamyl acetateanatomy and physiology of animalsartificial inseminationBacillus subtilisBlood metabolitesCysteamine hydrochloridedairy buffaloDairy buffaloesfeed intakefeeding regimesfermented cassava pulpfinishingflavoring agentsforage cropsfrozen semengrowing cattlegrowth performanceheat stressheiferProbioticsprotein enrichrefrigeratorRumen fermentationrumen microorganismsilage qualitySunn hempswamp buffalotemperature humid indexTMR ensilagetreated rice strawtropical lambtropical regionvanillayeastกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกกรดไขมันระเหยง่ายกากมันสำปะหลังหมักการย่อยได้แกะแกะขุนคุณค่าทางโภชนะคุณภาพซากคุณภาพพืชหมักคุณภาพพืชอาหารสัตว์เครื่องหมายพันธุกรรมโคขุนโคเนื้อโซเดียมไบคาร์บอเนตดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ดินลูกรังตู้เย็นถั่วแลบแลบถั่วแลบแลบ (lablab bean)น้ำเชื้อแช่แข็งน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันน้ำหนักหย่านมใบมันสำปะหลังปริมาณการกินได้ปอเทืองเปลือกมันสำปะหลังเปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนผลผลิตน้ำนมผลพลอยได้ผลิตภัณฑ์ผสมเทียมพลังงานพืชหมักพืชหมัก (silage)พืชอาหารสัตว์แพะเนื้แพะเนื้อโพรไบโอติกฟางข้าวโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องมันสำปะหลังมันสำปะหลัง มีเทนยีสต์ยูเรียเยื่อใยเศษเหลือต้นอ้อยสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสัตว์เคี้ยวเอื้องหญ้าหญ้าเนเปียร์หญ้าแพงโกล่าอ้อยอาหารสัตว์อ้อยอาหารสัตว์ (forage sugarcane)อัตราการผสมติดอาหารอาหารก้อคุณภาพสูงอาหารข้นอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารสูตรรวมอาหารหยาบโฮลสไตน์ฟรีเชียน

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • โรงเรือนโคเนื้อ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of forage ensiling and ration fermentation on total mixed ration pH, ruminal fermentation and performance of growing Holstein-Zebu cross steersMeenongyai W., Pattarajinda V., Stelzleni A., Sethakul J., Duangjinda M.2017Animal Science Journal
  88(9),pp. 1372-1379
  4
  2Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesisKhejornsart P., Meenongyai W., Juntanam T.2022Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  9(4),pp. 754-760
  2
  3Effect of coated cysteamine hydrochloride and probiotics supplemented alone or in combination on feed intake, nutrients digestibility, ruminal fermentation, and blood metabolites of Kamphaeng Saen beef heifersMeenongyai W., Rasri K., Rodjapot S., Duangphayap T., Khejornsart P., Wongpanit K., Phongkaew P., Bashar A., Islam Z.2023Tropical Animal Health and Production
  55(2)
  1
  4Effects of protein nutrition levels on milk yield, composition, amino acid profiles and plasma metabolites of indigenous lactating buffaloesIslam M.Z., Rahman S.M.R., Islam M.N., Khandakar M.M.H., Siddiki M.S.R., Sarker N.R., Meenongyai W., Harun-Ur-Rashid M.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 935-944
  1
  5EFFECT OF TYPE OF TREATED RICE STRAW ON RUMINAL FERMENTATION CHARACTERISTIC AND CELLILOLYTIC BACTERIA OF SWAMP BUFFALOKhejornsart P., Jantanam T., Meenongyai W., Khumpeerawat P.2021Buffalo Bulletin
  40(4),pp. 599-608
  1
  6Variations of Raw Milk Components and Amino Acid Profiles in Different Dairy Buffalo CrossbredsRahman S.M.R., Islam M.Z., Meenongyai W., Hasan M.S., Khandakar M.M.H., Siddiki M.S.R., Islam M.N., Harun-Ur-rashid M.2022Journal of Buffalo Science
  11,pp. 86-91
  0
  7Nutrient digestibility, ruminal fermentation, and blood metabolites of growing cattle-fed fermented cassava pulp with added flavoring agentsMeenongyai W., Wongpanit K., Phongkaew P., Kaewkunya C., Juntanam T., Islam M.Z., Khejornsart P.2023Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  10(3),pp. 437-448
  0