Person Image

  Education

  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  aquatic plant successionBangtaboon estuarybiomasschlorophyll aestuarine phytoplanktonKalasin ProvinceNong Lerng Pueay LakeorthophosphatePetchburi RiverPhytoplanktonriver habitat conservationSeasonal variationsedimentary organic mattertidal amplitudeWater qualitywater velocityกระชังการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การประมงการผลิตเชิงพาณิชย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจเกษตรสวนยางพาราแก้มลิงหนองเลิงเปือยคลอโรฟิลล์ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำคุณภาพน้ำโคเนื้อโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตจังหวัดสกลนครชนิดปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นติดตามโครงการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรชีวภาพทางน้ำทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางอาหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับในวัตกรรมนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำนิเวศอุทกวิทยาบูรณาการการพัฒนาประชาคมแพลงก์ตอนพืช เหตุการณ์น้ำท่วม คุณภาพน้ำ หนองหารประมงประสิทธิภาพปลานิลปลาสวยงามในธรรมชาติผลผลิตขั้นต้นพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยเพิ่มรายได้ฟอสเฟทภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิคุ้มกันโรคมะเขือเทศมาตรฐานมีส่วนร่วมแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสงครามยั่งยืนลุ่มน้ำก่ำลุ่มน้ำโขงวัฒนนธรรมศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงสกลนคร ท่องเที่ยวสถานภาพความอุดมสมบูรณ์สมดุลสัตว์น้ำสัตว์พื้นท้องน้ำ ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ำ เหตุการณ์น้ำท่วม ลำน้ำก่ำหนองหารหนองหารหลวงอพ.สธ.ออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อาชีพเสริมอาหารท้องถิ่นอีสานอีสานตอนบนอุทกภัย

  Interest

  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
    • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (70)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Assessment of impacts from various hydro-ecological factors on oxygen budgets of a regulated river: A case study of the Petchburi River, western ThailandSangmek P., Meksumpun C.2014Water Science and Technology
   69(7),pp. 1565-1572
   2
   2Influence of eco-hydrological factors on aquatic plant succession in a regulated river: A case study of the Petchburi River, ThailandSangmek P., Meksumpun C.2015Water and Environment Journal
   29(2),pp. 243-251
   1
   3Changes of chlorophyll a in an intertidal bangtaboon estuary in relation to tidal driven salinity and nutrientsBuakaew K., Meksumpun C., Meksumpun S., Ruengsorn C., Thaipichitburapa P., Sangmek P.2018Journal of Fisheries and Environment
   42(3),pp. 53-65
   1
   4The integration of europhication and water quality monitoring for planning of domestic wastewater management in urban model, Bangkok, ThailandThongkao K., Suwannahong K., Sangmek P.2019ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 83-87
   0