Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  fishFish biodiversityFish faunaFish larvaeFishing gearforaging impactfreshwaterFreshwater fishInland fisheriesinvasioninvasive alien fishinvasive speciesKamphaeng PhetMahachai BettaPasak Jolasid reservoirthe Inner Gulf of ThailandUthai Thaniwater bodieswater qualityzooplanktonการประมงการประมาณอายุการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบ โรงไฟฟ้า นิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำเครื่องมือประมงเครื่องหมายระบุชนิดจีโนมไมโทคอนเดรียชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสกุลชนิดพันธุ์รุกรานชีวภาพชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลาดินตะกอนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรประมงทรัพยากรสัต์น้ำทรัพยากรสัตว์น้ำนโยบายสิ่งแวดล้อมนิเวศทางน้ำนิเวศทางน้ำ การประประมง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยานิเวศวิทยาการกินอาหารนิเวศวิทยาทางน้ำบางปะกงปลากดเกราะปลากะมังปลากัดปลากัดไทยปลากัดป่ามหาชัยปลาดุกลูกผสมวัยอ่อนปลาน้ำจืดปลาน้ำจืด ความหลากชนิด ความชุกชุม แหล่งผลิตปิโตรเลียมปลาสร้อยขาวปากแม่น้ำบางปะกงผลกระทบพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแพลงก์ตอนสัตว์ฟอร์มาลินมวลชีวภาพแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะยูโทรฟิเคชันระบบนิเวศทางน้ำระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือโรงไฟฟ้าแม่เมาะลักษณะทางนิเวศวิทยาลูกปลาวัยรุ่นลูกปลาวัยอ่อนโลหะหนักวงศ์ Cyprinidaeเศรษฐกิจเศรษฐสังคมสถานภาพความอุดมสมบูรณ์สังคมสัตว์น้าวัยอ่อนสัตว์น้ำต่างถิ่นสายวิวัฒนาการทางไมโตคอนเดรียสารพิษไซยาโนสารมลพิษสารมลพิษอินทรีย์คงทนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมทางน้ำแหล่งงอนุบาลแหล่งน้ำแหล่งน้ำในแผ่นดินแหล่งวางไข่แหล่งอนุบาลองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะองค์ประกอบสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยตอนในอาหารธรรมชาติอุปนิสัยการกินอาหาร

  Interest

  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าศูนย์ คณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distribution and early-life development of Thai river sprat Clupeichthys aesarnensis Wongratana, larvae, in Pasak Jolasid Reservoir, Lop Buri Province, ThailandPoungcharean S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 188-195
  2
  2Changes in the Asian Clam Population in a Tropical Mesotrophic Reservoir during Severe DroughtMuangsringam J., Meksumpun C., Whanpetch N., Poungcharean S., Sangmek P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(3),pp. 1-13
  0
  3Monetary evaluation of supporting ecosystem services as a habitat provider for birds in Thailand urban parkYarnvudhi A., Leksungnoen N., Siri S., Ponpithuk Y., Sukmasuang R., Duengkae P., Pongcharoen C., Sutummawong N., Marod D., Wachrinrat C., Premashthira A., Tor-Ngern P., Poungcharean S., Hermhuk S., Kachina P.2022Biodiversitas
  23(9),pp. 4747-4758
  0