Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหาสารครม, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  : รอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน ้าแข็ง สารต้านอนมุ ลูอิสระฤทธิ์การต้านอนมุ ลูอิสระ น า้เมาAmino acidAnnnealingAntioxidantAntioxidant activityAntioxidant contentBlack-bone chickencell wallCharacterizationCollagenCorn Milk Drinking YoghurtdiffractionfreezingFrozen papaya tissuesGel strengthGelatinHeat-moisture treatmentLocalmicrostructuremoo Yormorphologypapayapasting propertiesrice paperRice varitiesRiceberryRiceberry floursubstitutionthawingthermal propertiesThermal stabilitytufo powderWaxy Ricex-rayกระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้การดัดแปรด้วยการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูงการดัดแปรด้วยความร้อนตา่การต้านออกซิเดชันการทำแห้งการประมงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดการยืดอายุการเก็บรักษาการให้ความร้อนการให้ความร้อนชื้นไก่ดำข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวไรซ์เบอรร์ี่ข้าวเหนียวแดงข้าวฮางข้าวฮาง โจ๊กความคงตัวของไลโคปีนความชื้นสูงความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์เคมีเชิงฟิสิกต์เคมีวิเคราะห์เคมีอาหารเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตเจลเบต้ากลูแคน การทดแทน มันหมูแข็ง หมูยอเจลาตินโจ๊กชาเมล็ดเพกาผสมดอกไม้ดัชนีน้ำตาลทรัพยากรเกษตรเทคโนโลยีทางอาหารน้ำเม่าน้ำหมากเม่าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งข้าวไรซ์เบอรี่แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ การดัดแปรด้วยความร้อนชื้น สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์โปรตีนพฤกษเคมีพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์พืชสมุนไพรเพกาภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมะละกอ การสุก ความแน่นเนื้อ องค์ประกอบเพกทินเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน้ำแข็งฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสรฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลักษณะเฉพาะการทำแห้งลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ลักษณะสัณฐานวิทยาวิธีการสกัดสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์สร้างมูลค่าเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิต

  Interest

  เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)