Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหาสารครม, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityAntioxidant contentBlack-bone chickencell wallCharacterizationChemical compositionsCollagenCorn Milk Drinking YoghurtCrystallinityCurcuma stahlianthoidesCyclodextrinsdiffractionDiscriminant analysisfreezingFrozen papaya tissuesGel strengthGelatinGenetic resourcesGrain (agricultural product)GranulationHeat-Moisture TreatmentIndigenous riceLeast squares approximationsLocalmicrostructuremoo Yormorphologypapayapasting propertiesPhysicochemical propertiesPhysicochemical propertyRice (oryza sativa L)Rice (Oryza sativa L.)rice paperRice varitiesRiceberryRiceberry flourstarchStarch chemical compositionstarch molecular structurestarch physicochemical propertiesStarch physicochemical propertyStructural propertiessubstitutionSwellingthawingthermal propertiesThermal stabilitytufo powderWaxy Ricex-rayกระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้การดัดแปรด้วยการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูงการดัดแปรด้วยความร้อนตา่การต้านออกซิเดชันการทำแห้งการประมงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดการยืดอายุการเก็บรักษาการให้ความร้อนการให้ความร้อนชื้นไก่ดำข้าวข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวไรซ์เบอรร์ี่ข้าวเหนียวแดงข้าวฮางข้าวฮาง โจ๊กความคงตัวของไลโคปีนความชื้นสูงความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์เคมีเชิงฟิสิกต์เคมีวิเคราะห์เคมีอาหารเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตเจลเบต้ากลูแคน การทดแทน มันหมูแข็ง หมูยอเจลาตินโจ๊กชาเมล็ดเพกาผสมดอกไม้โซเดียมต่ำดัชนีน้ำตาลเม่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสรฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์สมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่มสายพันธุ์เม่าสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนเห็ดองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอาหารแห่งอนาคต

  Interest

  เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องห้องปฏิบัติการทางเคมีขั้นสูง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of freezing and thawing on texture, microstructure and cell wall composition changes in papaya tissuesPhothiset S., Charoenrein S.2014Journal of the Science of Food and Agriculture
  94(2),pp. 189-196
  71
  2Morphology and physicochemical changes in rice flour during rice paper productionPhothiset S., Charoenrein S.2007Food Research International
  40(2),pp. 266-272
  26
  3Extraction and characterization of gelatin from black-bone chicken by-productsSaenmuang S., Phothiset S., Chumnanka C.2020Food Science and Biotechnology
  29(4),pp. 469-478
  19
  4Chemical composition, structural features, and physicochemical properties of starches from Thai indigenous rice varietiesSangwongchai W., Thitisaksakul M., Sriwattana N., Phothiset S., Sakloetsakun D., Dongsansuk A.2024International Journal of Food Properties
  27(1),pp. 34-52
  0