Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหาสารครม, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  : รอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน ้าแข็ง สารต้านอนมุ ลูอิสระฤทธิ์การต้านอนมุ ลูอิสระ น า้เมาAmino acidAnnnealingAntioxidantAntioxidant activityAntioxidant contentBlack-bone chickencell wallCharacterizationCollagenCorn Milk Drinking YoghurtdiffractionfreezingFrozen papaya tissuesGel strengthGelatinHeat-Moisture TreatmentLocalmicrostructuremoo Yormorphologypapayapasting propertiesrice paperRice varitiesRiceberryRiceberry floursubstitutionthawingthermal propertiesThermal stabilitytufo powderWaxy ricex-rayกระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้การดัดแปรด้วยการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูงการดัดแปรด้วยความร้อนตา่การต้านออกซิเดชันการทำแห้งการประมงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดการยืดอายุการเก็บรักษาการให้ความร้อนการให้ความร้อนชื้นไก่ดำข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวไรซ์เบอรร์ี่ข้าวเหนียวแดงข้าวฮางข้าวฮาง โจ๊กความคงตัวของไลโคปีนความชื้นสูงความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์เคมีเชิงฟิสิกต์เคมีวิเคราะห์เคมีอาหารเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตเจลเบต้ากลูแคน การทดแทน มันหมูแข็ง หมูยอเจลาตินโจ๊กชาเมล็ดเพกาผสมดอกไม้โซเดียมต่ำฐานข้อมูลเพกาดัชนีน้ำตาลทรัพยากรเกษตรเทคโนโลยีทางอาหารน้ำเม่าน้ำหมากเม่าแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งข้าวไรซ์เบอรี่แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ การดัดแปรด้วยความร้อนชื้น สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์โปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทพฤกษเคมีพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์พืชสมุนไพรเพกาภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมะละกอ การสุก ความแน่นเนื้อ องค์ประกอบเพกทินเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน้ำแข็งฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสรฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์สร้างมูลค่าเพิ่มสายพันธุ์เม่าสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิต

  Interest

  เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of freezing and thawing on texture, microstructure and cell wall composition changes in papaya tissuesPhothiset S., Charoenrein S.2014Journal of the Science of Food and Agriculture
   94(2),pp. 189-196
   49
   2Morphology and physicochemical changes in rice flour during rice paper productionPhothiset S., Charoenrein S.2007Food Research International
   40(2),pp. 266-272
   19
   3Extraction and characterization of gelatin from black-bone chicken by-productsSaenmuang S., Phothiset S., Chumnanka C.2020Food Science and Biotechnology
   29(4),pp. 469-478
   4