Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหาสารครม, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2017 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสารพฤกษเคมี สมบัติการต้านออกซิเดชัน และความคงตัวของไลโคปีนในน้ำมะเขือเทศอัดก๊าซ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ผลหม่อนผสมบุกและคาราจีแนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 8 0 0
  2017 ผลของวิธีการทำแห้งต่อลักษณะเฉพาะของเพกา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของการดัดแปรแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ สวพ.มก.ฉกส. 1 5 0 0
  2016 การผลิตและประเมินคุณสมบัติของเจลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปไก่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่าที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 0 2 0 0
  2008 ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0