Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) , ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  ‘Hang’ rice4-hexylresorcinolE. coliFish pasteglutathioneHang riceHot waterorganic acidsOrganic agricultureParboiled Ricepulp color changesSour tamarindstabilityStaphylococcus piscifermentanssteamingstorageSunflower sproutsVitaminsกระบวนการผลิตกากเม่าก๊าซเรือนกระจกกาบาการจัดการองค์ความรู้การดัดแปรด้วยการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูงการดัดแปรด้วยความร้อนตา่การนึ่งการประกันคุณภาพอาหารการประเมินอายุการเก็บแก้วมังกรข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวไรซ์เบอรร์ี่ข้าวเหนียวมูนข้าวฮางข้าวฮาง (Hang rice) คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition) ฉลากโภชนาการ (Nutrition labeling)ข้าวฮาง การนึ่ง กาบา สมบัติเชิงกายภาพและเคมี ข้าวฮาง โจ๊กข้าวฮาง ชาข้าวฮาง นวัตกรรม การแปรรูปข้าวฮาง มาตรฐานคุณภาพ กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกความชื้นสูงความปลอดภัยของอาหารความสามารถต้านออกซิเดชันคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณสมบัติทางกายภาพเคมีจลนพลศาสตร์การสลายตัวจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะชา ข้าวฮางเชื้อก่อโรคซากาบาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เชื้อก่อโรคเทคโนโลยีการอาหาร น้ำหมากเม่าไนโตรเจนใบหม่อนแป้งบุกโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้ภูมิคุ้มกันมะขามเปรี้ยวมีอากาศเม่าไม่มีอากาศระยะการสุกรีทอร์ทเพาซ์ฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติงเอนไซม์ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์เลือดโควิตามินซีวิธีการเร่งวุ้นสวรรค์ไวน์ข้าว ข้าวฮาง ข้าวฮางงอก rice wineสมบัติเชิงกายภาพและเคมีสมบัติเชิงหน้าที่สายพันธุ์เม่าสารกาบาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารประกอบฟีนอลิคสารฟีนอลทั้งหมดสารสกัดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล้าหวานองค์ประกอบทางเคมีออกซิเดชันอะซีโตแบคเตอร์ ไซลีนัมอายุการเก็บแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินส์ฮางงอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  เทคโนโลยีการอาหาร , การแปรรูปผักและผลไม้, การประกันคุณภาพอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of 'Hang' ricePhattayakorn K., Pajanyor P., Wongtecha S., Prommakool A., Saveboworn W.2016International Food Research Journal
   23(1),pp. 406-409
   12
   2The storage stability of anthocyanins in Mao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) juice and concentratePrommakool A., Phattayakorn K.2016MATEC Web of Conferences
   62
   1
   3Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon CakeTinchan P., Sirijariyawat A., Prommakool A., Phattayakorn K., Pheungsomphane S., Tayuan C.2022International Journal of Food Science
   2022
   0
   4Whey protein-okra polysaccharide fraction blend edible films: Tensile properties, water vapor permeability and oxygen permeabilityPrommakool A., Sajjaanantakul T., Janjarasskul T., Krochta J.2011Journal of the Science of Food and Agriculture
   91(2),pp. 362-369
   28