Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  ‘Hang’ riceagar-well diffusionamine oxidaseAmyloseanthocyaninsAntibiotics resistanceantimicrobial activityAntioxidant activityantoxidant activityBifidobacterium longumBiogenic amineBiogenic aminesCereal extractscoconut milkdegradation kineticsE. coliEncapsulationFarm managementFermentationfermented fishFermented rice extractFish pasteFish sauceFood safetyFreeze dryingFreeze-dryinggerminated ricegerminationGlycemic indexHang riceHange riceHarvesting timeHistamine levelHistamine-producing bacteriaHot waterLactic acid bacteriaLactobacillus plantarumMaoMicroencapsulationOrganic acidsOrganic agricultureparboiled ricePasting propertiesPiperaceaePlai Ngahm Prachin Buri rice extractPrebioticPrebioticsProbioticProbiotic propertyprotectantsProtective agentsSunflower sproutsแก้วมังกรข้าวฮางข้าวฮาง การนึ่ง กาบา สมบัติเชิงกายภาพและเคมี ข้าวฮาง มาตรฐานคุณภาพ กระบวนการผลิตข้าวฮาง อาหาร โบรไบโอติกข้าวฮางงอกความสามารถต้านออกซิเดชันโคขุนโพนยางคำจลนพลศาสตร์การสลายตัวจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะเชื้อก่อโรคซากาบาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เชื้อก่อโรคตาลโตนดเทคโนโลยีการหมักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารเม่าไม่มีอากาศระยะการสุกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ไลโคปีนวิตามินซีวิธีการเร่งวุ้นสวรรค์ไวน์ข้าว ข้าวฮาง ข้าวฮางงอก rice wineสมบัติเชิงกายภาพและเคมีสารกาบาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารประกอบฟีนอลิคสารฟีนอลทั้งหมดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนออกซิเดชันอะซีโตแบคเตอร์ ไซลีนัมอาหารเอมีนออกซิเดสแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินส์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of protectants on the storage stability of freeze-dried probiotic Lactobacillus plantarumSavedboworn W., Teawsomboonkit K., Surichay S., Riansa-ngawong W., Rittisak S., Charoen R., Phattayakorn K.2019Food Science and Biotechnology
  28(3),pp. 795-805
  34
  2Impact of inulin on viability and storage stability of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in fermented rice extractSavedboworn W., Niyomrat S., Naknovn J., Phattayakorn K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 463-469
  22
  3Role of protective agents on the viability of probiotic Lactobacillus plantarum during freeze drying and subsequent storageSavedboworn W., Kerdwan N., Sakorn A., Charoen R., Tipkanon S., Pattayakorn K.2017International Food Research Journal
  24(2),pp. 787-794
  21
  4Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of 'Hang' ricePhattayakorn K., Pajanyor P., Wongtecha S., Prommakool A., Saveboworn W.2016International Food Research Journal
  23(1),pp. 406-409
  15
  5Potential of protein-prebiotic as protective matrices on the storage stability of vacuum-dried probiotic Lactobacillus caseiSavedboworn W., Noisumdang C., Arunyakanon C., Kongcharoen P., Phungamngoen C., Rittisak S., Charoen R., Phattayakorn K.2020LWT
  131
  13
  6Co-encapsulation efficiency of silk sericin-alginate-prebiotics and the effectiveness of silk sericin coating layer on the survival of probiotic Lactobacillus caseiApiwattanasiri P., Charoen R., Rittisak S., Phattayakorn K., Jantrasee S., Savedboworn W.2022Food Bioscience
  46
  10
  7Antimicrobial activity of thai herb extracts against coconut milk spoilage microorganismsPhattayakorn K., Wanchaitanawong P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 752-759
  4
  8Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon CakeTinchan P., Sirijariyawat A., Prommakool A., Phattayakorn K., Pheungsomphane S., Tayuan C.2022International Journal of Food Science
  2022
  2
  9Assessment of biogenic amine level from Cambodia fermented fish productsSokvibol C., Arunya P., Chuleeporn C., Wanticha S., Kriangkrai P.2022Food Research
  6(2),pp. 294-302
  2
  10Effect of protein and prebiotic on the survival of encapsulated probiotic during storageApiwattanasiri P., Charoen R., Phattayakorn K., Jantrasee S., Savedboworn W.2021E3S Web of Conferences
  302
  1
  11The storage stability of anthocyanins in Mao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) juice and concentratePrommakool A., Phattayakorn K.2016MATEC Web of Conferences
  62
  1
  12Impact of encapsulation techniques on the viability of Bifidobacterium longum and Streptococcus thermophilusChumnanka C., Phattayakorn K., Saenmuang S.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(4),pp. 1317-1328
  0
  13Antibiotic Resistance of Lactic Acid Bacteria Isolated from Cambodian Fish Paste ProductChuob S., Prommakool A., Chumnanka C., Tayuan C., Sirijariyawat A., Phattayakorn K., Savedboworn W.2022Applied Science and Engineering Progress
  15(4)
  0