Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  ‘Hang’ riceagar-well diffusionamine oxidaseAmyloseanthocyaninsantimicrobial activityAntioxidant activityantoxidant activityBifidobacterium longumBiogenic amineCereal extractsE. coliEncapsulationFarm managementFermentationfermented fishFermented rice extractFood safetyfreeze dryinggerminationGlycemic indexHang riceHange riceHarvesting timeHot waterLactobacillus plantarumMaoOrganic acidsPrebioticPrebioticsProbioticProbiotic propertyprotectantsProtective agentsSunflower sproutsSurvival rateThai herbsVacuum dryingVitaminsกากเม่ากาบาการงอกการนึ่งการประเมินอายุการเก็บการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษากิจกรรมการต้านอนุมูลแก้วมังกรข้าวฮางข้าวฮาง การนึ่ง กาบา สมบัติเชิงกายภาพและเคมี ข้าวฮาง มาตรฐานคุณภาพ กระบวนการผลิตข้าวฮาง อาหาร โบรไบโอติกข้าวฮางงอกความสามารถต้านออกซิเดชันโคขุนโพนยางคำจลนพลศาสตร์การสลายตัวจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะเชื้อก่อโรคซากาบาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวัน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เชื้อก่อโรคเทคโนโลยีการหมักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารน้ำหมากเม่าไนโตรเจนแบคทีเรียกรดแลคติกใบหม่อนไบโอจีนิกเอมีนปลาส้มแป้งบุกฟิล์มบริโภคได้มีอากาศเม่าไม่มีอากาศระยะการสุกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีวิธีการเร่งวุ้นสวรรค์ไวน์ข้าว ข้าวฮาง ข้าวฮางงอก rice wineสมบัติเชิงกายภาพและเคมีสารกาบาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารประกอบฟีนอลิคสารฟีนอลทั้งหมดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนออกซิเดชันอะซีโตแบคเตอร์ ไซลีนัมอาหารเอมีนออกซิเดสแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินส์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of inulin on viability and storage stability of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in fermented rice extractSavedboworn W., Niyomrat S., Naknovn J., Phattayakorn K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 463-469
  11
  2Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of 'Hang' ricePhattayakorn K., Pajanyor P., Wongtecha S., Prommakool A., Saveboworn W.2016International Food Research Journal
  23(1),pp. 406-409
  10
  3Impact of protectants on the storage stability of freeze-dried probiotic Lactobacillus plantarumSavedboworn W., Teawsomboonkit K., Surichay S., Riansa-ngawong W., Rittisak S., Charoen R., Phattayakorn K.2019Food Science and Biotechnology
  28(3),pp. 795-805
  9
  4Antimicrobial activity of thai herb extracts against coconut milk spoilage microorganismsPhattayakorn K., Wanchaitanawong P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 752-759
  3
  5The storage stability of anthocyanins in Mao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) juice and concentratePrommakool A., Phattayakorn K.2016MATEC Web of Conferences
  62
  1
  6Potential of protein-prebiotic as protective matrices on the storage stability of vacuum-dried probiotic Lactobacillus caseiSavedboworn W., Noisumdang C., Arunyakanon C., Kongcharoen P., Phungamngoen C., Rittisak S., Charoen R., Phattayakorn K.2020LWT
  131
  1
  7Impact of encapsulation techniques on the viability of Bifidobacterium longum and Streptococcus thermophilusChumnanka C., Phattayakorn K., Saenmuang S.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(4),pp. 1317-1328
  0