Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae ผสมในฟิล์มบริโภคได้จากผงบุก เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการผลิตไวน์ลูกหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 1 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าตาลโตนดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิริธรเพื่อการวิจัย 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพของกล้าเชื้อบริสุทธิ์และเอมีนออกซิเดสจากเมล็ดถั่วลันเตางอกในการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลของระยะการสุกของผลเม่าและปริมาณของแข็งต่อความคงตัวของน้ำเม่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 ความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บของน้ำหมากเม่าพร้อมดื่มและน้ำหมากเม่าเข้มข้น ภายใต้สภาวะเร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของการงอกต่อสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 2 1 0
  2017 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติการต้านออกซิเดชันของซากาบา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 1 0
  2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวฮางผงสำเร็จรูปผสมพรีไปโอติก หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0
  2015 การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตข้าวฮางคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประสานงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0