Person Image

    Education

    • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
    • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
    • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกรียงไกร