Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Colltotrichum spp.Farm managementFood safetyGerminated RiceGlycemic indexHange riceMushroomsOrganic agricultureParboiled RicePrimary ThaiGAPSelf- Reliance AgriculturalSpecific heatThermal conductivityThermal diffusivityVitaminsZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกากเม่าก๊าซเรือนกระจกการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการคายน้ำการจัดการองค์ความรู้การทำแห้งการประเมินพันธุ์การประเมินพันธุการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกถั่วเขียวหลังนาการเปิดปากใบการผสมติดการพัฒนาที่ยั่งยืนการรวบรวมพันธุ์การรวบรวมพันธุ์, ฐานข้อมูลหมากเม่าการวางแผนการทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงการสืบพันธุ์การให้น้ำ โรงเรือน องุ่นเกษตรอินทรีย์ค่าสหสัมพันธ์ชุดดินโพนพิสัยเชื้อปฏิปักษ์ต้นทุนถั่วเขียวถั่วเหลืองนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ผลผลิต (yield)พริกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์พันธุ์การค้าพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท (super hot varity)พืชตระกูลพริก (Solanaceae)พืชสมุนไพรเพกาเพคตินเพลี้ยจักจั่นสีเขียวภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมะเขือเทศ ความหลากหลายเม่าแมลงศัตรูพืชไมโครแซทเทลไลท์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียยางพารายีนในคลอโรพลาสต์รวบรวมพันธุ์ (Collection)ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจระยะการสุกรายได้โรคกุ้งแห้งโรคใบไหม้โรคพืชโรคเหี่ยวเหลืองโรคแอนแทรคโนสฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะการทำแห้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และผลผลิตลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีลักษณะสัณฐานวิทยาศัตรูพืชสถานการณ์สมรรถภาพการผลิตสัตว์ปีกสายพันธุ์เม่าสารต้านออกซิเดชันสารสกัดสารสกัด เม่าสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากพืชสารสกัดธรรมชาติสารสกัดหมากเม่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหมากเม่าเห็ด ป่าเต็งรัง สมบัติของดิน ชนิดพันธุ์ไม้ การกระจายเหล้าหวานองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอัตราพันธุกรรมอายุการเก็บแอนโธไซยานินส์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคพืช, การวางแผนการทดลอง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)