Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Colltotrichum spp.costsFarm managementFood safetyGerminated RicePrimary ThaiGAPSelf- Reliance AgriculturalSpecific heatThermal conductivityThermal diffusivityVitaminsyieldZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกากเม่าก๊าซเรือนกระจกการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการคายน้ำการจัดการองค์ความรู้การทำแห้งการประเมินพันธุ์การประเมินพันธุการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกถั่วเขียวหลังนาการเปิดปากใบการผสมติดการพัฒนาที่ยั่งยืนการรวบรวมพันธุ์การรวบรวมพันธุ์, ฐานข้อมูลหมากเม่าการวางแผนการทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงการสืบพันธุ์การให้น้ำ โรงเรือน องุ่นเกษตรอินทรีย์ค่าสหสัมพันธ์ชุดดินโพนพิสัยเชื้อปฏิปักษ์ต้นทุนถั่วเขียวถั่วเหลืองผลผลิต (yield)พริกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์พันธุ์การค้าพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท (super hot varity)พืชตระกูลพริก (Solanaceae)พืชสมุนไพรเพกาเพคตินเพลี้ยจักจั่นสีเขียวภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมะเขือเทศ ความหลากหลายเม่าแมลงศัตรูพืชไมโครแซทเทลไลท์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียยางพารายีนในคลอโรพลาสต์รวบรวมพันธุ์ (Collection)ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจระยะการสุกระยะปลูกรายได้รายได้สุทธิโรคกุ้งแห้งโรคใบไหม้โรคพืชโรคเหี่ยวเหลืองโรคแอนแทรคโนสฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะการทำแห้งลักษณะท่อนพันธุ์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และผลผลิตลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีลักษณะสัณฐานวิทยาศัตรูพืชสถานการณ์สมรรถภาพการผลิตสัตว์ปีกสายพันธุ์เม่าสารต้านออกซิเดชันสารสกัดสารสกัด เม่าสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากพืชสารสกัดธรรมชาติสารสกัดหมากเม่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหญ้าเนเปียร์แคระหมากเม่าเห็ด ป่าเต็งรัง สมบัติของดิน ชนิดพันธุ์ไม้ การกระจายเหล้าหวานองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอัตราพันธุกรรมอายุการเก็บแอนโธไซยานินส์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคพืช, การวางแผนการทดลอง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)