Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 8 7 0 0
  2019 การจัดการพันธุ์พริกซูเปอร์ฮอทให้มีผลผลิตสูงและการใช้เศษเหลือของพริกเป็นอาหารไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 1 0 0
  2018 การศึกษาการสืบพันธุ์และศักยภาพในการผสมติดของเม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชตระกูลเม่าเพื่อความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาศักยภาพสารสกัดจากกากเม่า ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและองค์ประกอบผลผลิตของพืชสมุนไพรเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเม่าเพื่อความยั่งยืน ที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2016 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและเชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การเปรียบเทียบวิธีการควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง ในมะเขือเทศในบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ด้วยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่าที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 0 2 0 0
  2015 การรวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์หมากเม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินสมบัติทางความร้อนของเห็ดพื้นบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายใน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพคติน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่างของดิน ชนิดพันธุ์ไม้ กับการกระจายตัวของเห็ดกินได้บางชนิดในป่าเต็งรัง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร 1 0 0 0
  2012 การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์การค้า ภายใต้สภาพดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 2 2 0 0
  2011 การรวบรวมพันธุ์และประเมินพันธุ์พริกปลูกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์ถั่วเขียวที่มีศักยภาพต่อการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการปรับปรุงสายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2012 แผนงานวิจัย การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง อุตสาหกรรมโครการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0