Person Image

  Education

  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D (Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Upper North-Eastern Provincial Cluster 2 ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร (Food security and safety) แนวโน้มการลงทุน (Investment trend) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS)agricultural extensionagricultural tourismcultural tourismdevelopmentEco-Tourismextension serviceFarm managementFood safetyfood securitygeographyGerminated Riceglutinous riceGlycemic indexGMSGreater Mekong Sub-region ข้าวเหนียวGreater Mekong Sub-Region (GMS)Hange ricemapOrganic agricultureParboiled Riceproduction systemSelf- Reliance Agriculturalsticky ricesustainable developmentTourismsVietnamVitaminsกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวดาวล้อมเดือนก๊าซเรือนกระจกการจัดการองค์ความรู้การปลูกข้าวแบบประณีตการผลิตเมล็ดพันธุ์การผสมติดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)การพัฒนาที่ยั่งยืนการสืบพันธุ์เกษตรอินทรีย์ข้าว (Rice) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) รูปแบบการส่งเสริม (Extension Model) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)ข้าวเหนียวข้าวเหนียว (Glutinous rice)ข้าวเหนียว การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 Glutinous riceข้าวเหนียวอินทรีย์ข้าวฮาง การจัดการฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของอาหารคาร์บอนฟุตพริ้นท์จลนพลศาสตร์การสลายตัวจังหวัดสกลนครฐานข้อมูล (Database)ต้นทุนการผลิตต้นแบบนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวผลิตภัณฑ์ผลิตภาพข้าวแผนที่แผนที่ดิน ข้าว ความมั่นคงทางอาหารแผนธุรกิจไผ่พริกพัฒนาชุมชนพืชยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิศาสตร์เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเม่าระยะการสุกฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเกษตรสารต้านออกซิเดชันสารสกัดสินค้าเกษตรเหล้าหวานอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอายุการเก็บแอนโธไซยานินส์

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)