Person Image

  Education

  • บธ.บ.(การตลาด), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2541
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร (Food security and safety) แนวโน้มการลงทุน (Investment trend) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS)Agricultural marketing Antidesma elutinosumBargaining powercommunity enterpriseConsumer Experience MappingConsumersContract FarmingCustomer Relationship ManagementCustomer Relationship Managmentdecision influential factorsDigital Marketingentrepreneursglutinous riceMaoMarketing EducationMarketing ManagementMarketing planMarketing Technologyorganic riceProducersProductproduction systemSakon Nakhon provinceStrategic planSupply chainsustainable developmentuniversity selection behaviorการกระจายสินค้าการคุ้มครองเด็กการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาการตลาดการต่อรองราคาการแปรรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)การมีส่วนร่วมการรับรู้คุณภาพในการให้บริการข้าวข้าวเม่าความคาดหวังความจงรักภักดีความตั้งใจใช้บริการความผิดทางอาญาโคขุนจ.สกลนครดิจิทัลต้นแบบชุมชนตัวแทนจำหน่ายท่าอากาศยานนวัตกรรมกระบวนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลิตภัณฑ์ผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนผู้บริโภคผู้ผลิตแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจพระสงฆ์พันธมิตรทางการค้าโพนยางคำภาพลักษณ์องค์กรเม่าโมเดลสมการโครงสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนรูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสหกรณ์โพนยางคำสายการบินต้นทุนต่ำสิทธิเด็กในคดีอาญาหมากเม่าห่วงโซ่อุปทานอทินนาทานอาบัติปาราชิก

  Interest

  Marketing Technology, Customer Relationship Management, Marketing Management, Agricultural marketing , Marketing plan

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-419 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (61)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of glutinous rice production systems for sustainable development in Sakon Nakhon ProvinceSattaka P., Muengpak S., Xuan H.P., Mueangkhot T.2020Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  26(1),pp. 54-62
  2