Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  browning indexchemical composition cornsilkflavonoidphenolicsphysical characteristicsPiperaceaesntioxidantsprouted legumesกรดซอร์บิกกรดเบนโซอิกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวฮาง ข้าวเหนียวเครื่องดื่มจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะชาชาเขียวถั่วงอกนมนมข้นจืดเนยแป้งบุกผลิตภัณฑ์นมฟิล์มบริโภคได้โฟม-แมทม่า โฟม-แมท แอนโทซัยยานินส์ ปริมาณฟีนอลิคเม่าเม่า เครื่องดื่มเม่าผงยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมตรีเยลลี่ชนิดเหลวลักษณะทางกายภาพลูกหม่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)เส้นก๋วยเตี๋ยวเสาวรสหญ้าหวานหมากเม่าไหมข้าวโพด สารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์องค์ประกอบทางเคมี อนุมูลอิสระ ต้านอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก ไหมข้าวโพดไอศกรีม

  Interest

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)