Person Image

  Education

  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D (Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพัดชา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพัดชา 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (ค่ายอนุชนชาวนาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร,8 ต.ค. 2011 - 10 ต.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลเชียงเครือ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตปุ๋ยสั่งตัด,19 ต.ค. 2010 - 24 ต.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Geographical Distribution of Glutinous Rice in the Greater Mekong Sub-region แหล่งทุน :CASAF-GMS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,29 พ.ย. 2013 - 30 พ.ค. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินชุมชนข้าวเหนียวเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันฯ แหล่งทุน :กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,21 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2017