Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 1) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2530
  • M.Sc. (Environmental Sciences) , Kagawa University , JAPAN, 2534
  • Ph.D. (Environmental Sciences) , Ehime University , JAPAN, 2537

  Expertise Cloud

  ABUNDANCEAdaptationaquatic plantBang-tabun BayBENTHIC FAUNAchlorophyll aChumpornCoastal EcosystemConservative ManagementDissolved inorganic nitrogenEcosystem ResponseeutrophicationGulf of Thailandnutrient budgetPasak Jolasid reservoirPetchburi RiverPhytoplanktonPrimary productionprovince-based self-remediation efficiencyRemediationsalinitysedimentTha Chin riverTha Chin River BasinUbolratana ReservoirWater QualityZooplanktonการเคลื่อนตัวของน้ำการตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาการบำบัดน้ำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงตามเวลาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกการเลี้ยงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำกุ้งกุลาดำของแข็งแขวนลอยรวมคลอโรฟิลล์ความเค็มของน้ำความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำคุณค่าทางนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำชุมพรดินพื้นท้องน้ำทรัพยากรประมงนิเวศอุทกวิทยาปริมาณน้ำเก็บกักปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินปากแม่น้ำปากแม่น้ำท่าจีนผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ผลผลิตขั้นต้นพรรณไม้น้ำพื้นทะเลแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์มลพิษมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเพชรบุรียูโทรฟิเคชันระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศหญ้าทะเลระยะเวลาผึ่งแห้งแร่ธาตุอาหารฤดูน้ำหลากฤดูวางไข่ลักษณะทางนิเวศวิทยาลุ่มน้ำท่าจีนศักย์การผลิตสภาวะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสารอินทรีย์รวมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลสิ่งแวดล้อมทางน้ำไส้เดือนทะเลไส้ปลาไหลหมึกกล้วยห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารทางน้าห่วงโซ่อุปทานหอยแครงหอยเชลล์แหล่งวางไข่แหล่งอนุบาลองค์ประกอบสัตว์น้ำออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอ่าวไทย Climate Changeอ่าวไทยตอนในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอ่าวบางตะบูนอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรีอ่าวบางตะบูน อ่าวบางตะบูน primary productionอิทธิพลของคาบน้ำอุณหภูมอิากาศอุณหภูมิอุณหภูมิของน้ำ

  Interest

  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 105 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 29 เรื่อง (เชิงวิชาการ 28 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก