Person Image

  Education

  • วท.บ.(ภูมิศาสตร์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  N-acyl-homoserine lactonesAbundanceAgro-ecology(ระบบนิเวศเกษตร)Biomasscarbon sequestrationdry dipterocarp forestendophytic bacteriafaunafloraInvertebratesNext Generation SequencingOrganic matterOrganisms phosphate solubilizationplant cover (พืชคลุมดิน)plant growth promotionproduction of plant hormonesricesiderophere-producing rhizobacterias-indexSoilsoil structuresoil water retention curvespecies diversityกัวร์กัมการกักเก็บคาร์บอนการจัดการดินการจัดการธาตุอาหารพืชการพัฒนาพันธุ์หม่อนผลสด,การย่อยสลายเกษตรอินทรีย์ความหลากชนิดความหลากหลายทางพันธุกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจัดทำฐานข้อมูลฉลากเขียวโซ่อุปทานฐานข้อมูลฐานรากทรัพยากรชุมชนดินลูกรังตาลโตนดถั่วกัวร์ (Cyamopsis tetragonoloba)นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานป่าอนุรักษ์ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียผลิตภัณฑ์อินทรีย์ผ้าครามผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์พืชพืชคลุมดินพืชเชิงพาณิชย์พืชทนแล้งมวลชีวภาพจุลินทรีย์มูลไก่ไม้ยางนายางธรรมชาติยางนายางพาราระบบการปลูกพืชแซมระบบนิเวศเกษตรลายพิมพ์ดีเอ็นเอสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสัตว์สารกาแลคโตแมนแนนสารเอทธิฟอนสำรวจสิ่งมีชีวิตหน้าดินและในดินสีจากดินหญ้าแฝกเห็ดอินทรีย์คาร์บอนแอ่งสกลนคร

  Interest

  การจัดการดิน, พืชคลุมดิน, หญ้าแฝก, ระบบนิเวศเกษตร

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
  • ส.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2559 - ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ก.พ. 2559 - ก.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้รักษาการแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-410 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ทั่วไป
   • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Plant growth-promoting ability and N-acyl-homoserine lactones production by siderophore-producing rhizobacteriaDangjarean H., Tantachasatid P., Jitaksorn S., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 573-582
  2
  2Soil macrofauna communities under plant cover in a no-till system in ThailandTantachasatid P., Tantachasatid P., Boyer J., Thanisawanyankura S., Séguy L., Sajjaphan K.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 1-6
  2
  3Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and CultivationPanawong T., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Tantachasatid P., Kullawong A.2021Communications in Soil Science and Plant Analysis
  0