Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ภูมิศาสตร์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2542
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 7 3 0 0
2018 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2016 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2019 การศึกษาการเจริญเติบโต และศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วกัวร์ (Cyamopsis tetragonoloba) บนสภาพดินลูกรังของฟาร์มมหาวิทยาลัย (มก.ฉกส) เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมสำหรับเป็นพืชทนแล้ง หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0
2017 ผลของการใส่อินทรีย์ไนโตรเจนและอนินทรีย์ไนโตรเจนร่วมกับหญ้าแฝกต่อการย่อยสลายและมวลชีวภาพจุลินทรีย์ในดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาระบบนิเวศเกษตร(แปลงทดลองพืชคลุมดิน) ผู้ร่วมวิจัย CIRAD, France 0 0 0 0