การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

Publish Year National Journal 1
2020 exนางสาวธันยพร ปนะวงศ์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, "การประเมินดัชนีคุณภาพเชิงฟิสิกส์และสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินลูกรังภายใต้สภาพป่าเต็งรังและการเกษตร", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 249-263
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุธีระ เหิมศึก, exจักรพงษ์ ทองฉวี, exวงศธร พุ่มพวง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exถาวร ก่อเกิด, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "พลวัตป่าเตงรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย