Journal

Article
การประเมินดัชนีคุณภาพเชิงฟิสิกส์และสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินลูกรังภายใต้สภาพป่าเต็งรังและการเกษตร
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
7
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
Page
249-263
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-