Person Image

  Education

  • วท.บ (พืชไร่นา) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, ไทย, 2538
  • วท.ม (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  : หญ้ากินนีสีม่วง เกษตรกรรายย่อย ปุ๋ยคอกammonia nitrogenbroiler chickenscarbon sequestrationcarbon stockcarcass qualitydry dipterocarp foresteconomic returnfaunafire protection areafloragrowth performanceherb residueLandscapeM-commerceMobile-Applications-indexSoilsoil structuresoil water retention curvespecies diversityThai Herbal Citytree stand clusteringการกักเก็บคาร์บอนการเจริญเติบโตการใช้น้้าชลประทานการตลาดการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตมะเขือเทศการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการมีส่วนร่วมของชุมชนการสำรวจข้อมูลระยะไกลเกษตรกรแก่นตะวันความคิดเห็นของเกษตรกรความต้องการความพึงพอใจ การขุดลอกแหล่งน้ำ หนองหาร จ.สกลนครความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพโครงการพระราชดำริจ. สกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจัดทำฐานข้อมูลชุดดินโพนพิสัยชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมฐานข้อมูลดินลูกรัง มันสำปะหลังทัศนคติเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2บริการวิชาการป่าต้นน้ำป่าเต็งรังป่าเต็งรัง การกันไฟ การกักเก็บคาร์บอน การจัดกลุ่มหมู่ไม้ deciduous dipterocarp forestป่าเต็งรังป้องกันไฟปาล์มน้ำมันป่าอนุรักษ์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอัดเม็ด (Pellet) ,ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิต มันสำปะหลัง นครราชสีมาผลผลิตใบผลผลิตหัวไผ่กิมซุง ดินลูกรังพฤติกรรม สื่อ โครงการดาวล้อมเดือนพลวัตป่าพันธุ์มันสำปะหลัง(variety)พืชพืชไร่พืชอาหารสัตว์พื้นที่ปลูกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมะเขือเทศมันสำปะหลังมูลโค (Cow Dung),มูลาโต้ 2 ความชื้นความจุสนาม ชุดดินโพนพิสัยไม้ยางนายางนาโรงงานหลวงเต่างอยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยลุ่มน้ำสงครามวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) ความหลากหลายทางชีวภาพวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลเศษซากพืชสปป.ลาวสมบัติดินสมุนไพรสัตว์สำรวจหญ้ากินนีสีม่วง เกษตรกรรายย่อย ปุ๋ยคอกเห็ดอพ.สธ.อาหารสัตว์

  Interest

  พืชไร่, Landscape, พืชอาหารสัตว์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
  • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2566 ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  • ธ.ค. 2559 - ต.ค. 2562 ผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-201 ชั้น 2 อาคาร21
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารบริหาร
   • ทั่วไป
   • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก