Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
 • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2557

Expertise Cloud

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ยางพาราcarbon sequestrationcasavaconversionDROUGHTE-Extensionevaluation criteriafaunafloraGABA Ice Creamgame shop operatorGISincentivesLearning Process for organic agricultureLMSLOPBURIM@xlearnmedia exposureopinionOpinions toward Agricultural Occupations Salapao Corn milk Cream and Pumpkin CreamSatisfactionSatisfaction of Studentsspecies diversityWEB-MAPSERVERกรมส่งเสริมการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture)กลไกการวิจัยกลุ่มประเทศ CLMVการกักเก็บคาร์บอนการเกษตรการจัดการน้ำชลประทานการจัดการเรียนเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์การใช้น้้าชลประทานการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียนการถ่ายทอดความรู้การปรับตัว นาแปลงใหญ่ เกษตรกร จังหวัดปทุมธานีการปลูกข้าวการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเกษตรการผลิตและปัญหาการพัฒนาการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมการเกษตรการส่งออกสินค้าเกษตรไทยการสื่อสารการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมการอารักขาพืชเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยข่าวสารเกษตรขีดความสามารถการแข่งขันความคิดเห็นความคิดเห็น การปลูกน้อยหน่า เกษตรกร จังหวัดนครราชสีมาความต้องการจำเป็นความต้องการเทคโนโลยี ปลาดุกบิ๊กอุย มาตราฐาน GAP จังหวัดนครนายกความพร้อมด้านอาหารความสำเร็จความหลากชนิดเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ต่อยอดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตอ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรบทบาทบทบาท (The Role) องค์การบริหารส่วนตำบล Tambol Administrative Organization) งานส่งเสริมการเกษตร (The Agricultural Extension)ปัจจัยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะยงชิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบงานบัญชีรูปแบบงานบัญชีแบบ Shared Servicesแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนเว็บไซท์ในงานส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสมาชิก อกท.สัตว์สารเคมีเร่งน้ำยางสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เห็ดแหล่งข้อมูล

Interest

ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)