Person Image

  Education

  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ยางพาราAvocadoBanana Flour "Namwa Pakchong 50"carbon sequestrationcasavaconversionDROUGHTE-Extensionevaluation criteriafaunafloraGABA Ice Creamgame shop operatorGISHome gardenincentivesinterestLearning Process for organic agricultureLMSLogit modelLOPBURIM@xlearnmedia exposureopinionOpinions toward Agricultural Occupations Salapao Corn milk Cream and Pumpkin CreamSatisfactionSatisfaction of Studentsspecies diversityVertical FarmingWEB-MAPSERVERกรมส่งเสริมการเกษตรการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมการเกษตรการส่งออกสินค้าเกษตรไทยการสื่อสารการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมการอารักขาพืชเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรแนวตั้งเกษตรอัจฉริยะข่าวสารเกษตรขีดความสามารถการแข่งขันความคิดเห็นความคิดเห็น การปลูกน้อยหน่า เกษตรกร จังหวัดนครราชสีมาความต้องการจำเป็นความต้องการเทคโนโลยี ปลาดุกบิ๊กอุย มาตราฐาน GAP จังหวัดนครนายกความพร้อมด้านอาหารความสนใจความสำเร็จความหลากชนิดเครือข่ายสังคมออนไลน์เครื่องสำอางโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ต่อยอดทรัพยากรป่าไผ่ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตอ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรบทบาทบทบาท (The Role) องค์การบริหารส่วนตำบล Tambol Administrative Organization) งานส่งเสริมการเกษตร (The Agricultural Extension)แบบจำลองโลจิทปัจจัยป่าไผ่แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ้าครามผู้ช่วยผู้สอบบัญชีพืชฟ้าทะลายโจรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะยงชิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบงานบัญชีรูปแบบงานบัญชีแบบ Shared Servicesแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนเว็บไซท์ในงานส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสมาชิก อกท.สวนหลังบ้านสัตว์สารเคมีเร่งน้ำยางสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่แสงเทียมเห็ดแหล่งข้อมูลอะโวคาโดอำเภอพรรณานิคมแอนโดรกราโฟไลด์

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองกองการเจ้าหน้าที่ (ผู้รักษาการแทน) สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2564 - พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ผู้อำนวยการกอง ผู้รักษาการแทน สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
  • ก.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2562 - ก.ค. 2563 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
  • ม.ค. 2557 - ก.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรฝ่ายกิจกรรมนิสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และกายภาพ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2544 - มิ.ย. 2545 ผู้ช่วยเลขานุการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)