Person Image

  Education

  • วท.บ (พืชไร่นา) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, ไทย, 2538
  • วท.ม (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2555

  แนวโน้มผลงานของอนุสรณ์

  Journal

  บทความของอนุสรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

  Publish Year International Journal 3
  2021 exธันยพร ปนะวงศ์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and Cultivation", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, มีนาคม 2021, หน้า 1448-1457
  2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
  2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
  Publish Year National Journal 4
  2019 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายสกล ฉายศรี, "การประเมินสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 549-556
  2017 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 59-67
  2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิต ถิ่นกำแพง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-9
  2011 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานปีการเพาะปลูก 2551/2552 ของจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัย มสด, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 17-24

  Conference

  การนำเสนอบทความของอนุสรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

  Publish Year National Conference 7
  2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุธีระ เหิมศึก, exจักรพงษ์ ทองฉวี, exวงศธร พุ่มพวง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exถาวร ก่อเกิด, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "พลวัตป่าเตงรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)ที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ วงษ์พรม, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exธิดา สียืน, exเพ็ญพิชญ์ พรมจักร, exวิษณุ มีลา, exศุภราภรณ์ อาจวิชัย, exอรอนงค์ อินทร์กอง, "การประเมินสถานภาพพืชสมุนไพรเบื้องต้นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางปณิดา อัครทวีทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, exนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสร้อย, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3เต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2014, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
  2013 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ศักยภาพการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรรายย่อยตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ภูมิปัญญาแห่งอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2011 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ความต้องการน้ำสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้ามูลาโต้ 2 สำหรับชุดดินโพนพิสัย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480379]