Person Image

  Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  DHSDistrict Health System : DHSDistrict Health System(DHS)District Health System: DHSEvaluationFactorfactors affectingFactors InfluenceFamily Care Team: FCTfloodforeign in-lawforestGeographical Indication(GI)GIS database systemGIS.Give Birth for Helping the Nationgrowth performanceHair lossHbA1C LevelODOPOne District One ProjectQuality of lifeService PlanSmoking behaviorsolveSurveillance and prevention)TechnologyThai Herbal CityThai marriages foreignerThai Red-Cheeked GirlsThe area Nam Kam RiverThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)Type 2 Diabetes MellitusUCCAREเกษตรปัจจัยเสี่ยงป่าเต็งรังป่าเศรษฐกิจครอบครัวแปรรูปผลกระทบผลกระทบ : Infection Control and Preventionผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมเสี่ยงพืชสมุนไพรภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมิใช่ยามูลค่าสูงเมืองสมุนไพรไม่ใช่อาหารยายาเม็ดไอโอดีน ยาน้ำมันไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะขาดสารไอโอดีน(Iodine Tablet Supplementระดับน้ำตาลในเลือดระดับฮีโมโกลบินเอวันซี Type 2 Diabetes Mellitusระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการสุขภาพ (District Health System)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายโรคความดันโลหิตสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรคติดต่อโรคท้องเสียโรคเบาหวานโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำลูกประคบสมุนไพรวัยรุ่นในสถานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนวิทยาศาสตร์สุขภาพเวชสำอางศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceเศรษฐกิจดิจิทัลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีสมุนไพรสมุนไพรในอาหารสัตว์สัมพันธภาพทางสังคมสารสำคัญสารสำคัญในสมุนไพรสารสำคัญพฤกษเคมีสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิต/น้ำก่ำสูตรตำหรับยาอสม.อาหารเสริมแอลกอฮอล์ แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ ผลกระทบแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

  Interest

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors to alcohol law violations in the community: Quasi-experimental studyPhakdeekul W., Thongkrajai P., Eiamprapai P., Kanato M.2011American Journal of Applied Sciences
  8(12),pp. 1343-1348
  2
  2The Intellectually Developed Model for Community Participatory Management of Child Care Centers during the COVID-19 OutbreakKedthongma W., Phakdeekul W.2022European Journal of Contemporary Education
  11(1),pp. 81-88
  0