Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
 • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
 • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

Expertise Cloud

DHSDistrict Health System : DHSDistrict Health System(DHS)District Health System: DHSEvaluationODOPOne District One ProjectQuality of lifeService PlanSmoking behaviorsolveTechnologyThai Herbal CityThai Red-Cheeked GirlsThe area Nam Kam RiverThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)Type 2 Diabetes MellitusUCCAREเกษตรเกษตรอินทรีย์ความต้องการความพิงพอใจความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพดินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตใจฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้น้ำก่ำที่มีชีวิตบริการวิชาการเบาหวานชนิดที่ 2 Risk Factorไบโอชาประเมินผลประสิทธิผลปัจจัยเสี่ยงป่าเต็งรังป่าเศรษฐกิจครอบครัวแปรรูปผลกระทบผลกระทบ : Infection Control and Preventionผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมเสี่ยงพืชสมุนไพรภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมิใช่ยามูลค่าสูงเมืองสมุนไพรไม่ใช่อาหารยายาเม็ดไอโอดีน ยาน้ำมันไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะขาดสารไอโอดีน(Iodine Tablet Supplementระดับน้ำตาลในเลือดระดับฮีโมโกลบินเอวันซี Type 2 Diabetes Mellitusระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการสุขภาพ (District Health System)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายโรคความดันโลหิตสูงโรคติดต่อโรคท้องเสียโรคเบาหวานโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำลูกประคบสมุนไพรวัยรุ่นในสถานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนวิทยาศาสตร์สุขภาพเวชสำอางศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceเศรษฐกิจดิจิทัลสมุนไพรสมุนไพรในอาหารสัตว์สัมพันธภาพทางสังคมสารสำคัญสารสำคัญในสมุนไพรสารสำคัญพฤกษเคมีสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิต/น้ำก่ำสูตรตำหรับยาอสม.อาหารเสริมแอลกอฮอล์ แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ ผลกระทบแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

Interest

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Administrative Profile

 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร(ผู้รักษาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)