Person Image

  Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  COVID-19DHSDistrict Health System : DHSDistrict Health System: DHSEvaluationknowledgeODOPOne District One ProjectQuality of LifeService PlanUCCAREuniversal cover-rage(UC)Unwanted pregnancyVillage Health Volunteer (VHV.)Village Health Volunteers (VHVs)violationWaiting timeYogaYoung motherhoodกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการห่วงโซ่การตลาดการบริโภคอาหารการบริหารการประเมินผลงานการบริหารเครือข่ายแบบคลัสเตอร์การบริหารจัดดการการบริหารทรัพยากรการบำบัด / สมุนไพร / ผู้ติดยาเสพติด/ การเสพซ้ำ /เมทแอมเฟตามิน (Therapyการประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการเฝ้าระวังป้องกันโรค (Coronavirus disease 2019 (COVID-19)การพัฒนาศักยภาพการรับบริการสุขภาพเกษตรเกษตรอินทรีย์ความต้องการความพิงพอใจความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาความสำเร็จงานวัณโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพดินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตใจเชาวน์ปัญญาฐานข้อมูลเด็กนักเรียนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้น้ำก่ำที่มีชีวิตบริการวิชาการเบาหวานชนิดที่ 2 Risk Factorไบโอชาประเมินผลประสิทธิผลปัจจัยเสี่ยงแปรรูปโปรแกรม E-claimโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผลกระทบผลกระทบ : Infection Control and Preventionผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้นำผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินพฤติกรรมพฤติกรรม สื่อ โครงการดาวล้อมเดือนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมเสี่ยงพืชสมุนไพรภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมิใช่ยามูลค่าสูงเมืองสมุนไพรไม่ใช่อาหารยายาเม็ดไอโอดีน ยาน้ำมันไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะขาดสารไอโอดีน(Iodine Tablet Supplementระดับน้ำตาลในเลือดระดับสติปัญญาระดับฮีโมโกลบินเอวันซี Type 2 Diabetes Mellitusระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการสุขภาพ (District Health System)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายแรงจูงใจโรคความดันโลหิตสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุนไพรอสม.

  Interest

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารบริหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors to alcohol law violations in the community: Quasi-experimental studyPhakdeekul W., Thongkrajai P., Eiamprapai P., Kanato M.2011American Journal of Applied Sciences
  8(12),pp. 1343-1348
  3
  2The Intellectually Developed Model for Community Participatory Management of Child Care Centers during the COVID-19 OutbreakKedthongma W., Phakdeekul W.2022European Journal of Contemporary Education
  11(1),pp. 81-88
  2
  3Oral Health and Well-being of Elderly During and Post COVID-19 OutbrakeKedthongma W., Phakdeekul W.2022Journal of International Dental and Medical Research
  15(4),pp. 1672-1677
  2
  4Factors Related to Hemoglobin Levels among Infants Aged 6-12 Months after the COVID-19 OutbreakSeesanor T., Phakdeekul W., Kedthongma W.2023International Journal of Membrane Science and Technology
  10(2),pp. 968-976
  1
  5Oral Rinse, Nasal Irrigation, and Risk Factor of COVID-19 ScreeningChuayruksa N., Phakdeekul W., Kedthongma W.2023Journal of International Dental and Medical Research
  16(3),pp. 1227-1233
  0