Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

แสดงความคิดเห็น

(0)