Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวุธิพงศ์

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของวุธิพงศ์ 2 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท sk 2020 การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์,29 ก.พ. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทออลไซออนซ์แอสโซซิเอทส จำกัด การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร,30 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ระบบฐานข้อมูล และการขยายผลการปลูกสมุนไพรในพื้นที่,1 พ.ค. 2018 - 29 พ.ค. 2020