Person Image

  Education

  • ปรด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  COVID-19DiabetesdrowningElderlyHerbImpactKnowledgeparticipationQuality of LifeRisk FactorUCCAREWorking-AgedWorld university rankingYogaYoung motherhoodกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการความรูการจัดการห่วงโซ่การดำเนินชีวิตประจำวันการดูแลเด็กปฐมวัยการตลาดการบริโภคอาหารการบริหารการประเมินผลงานการบริหารเครือข่ายแบบคลัสเตอร์การบริหารทรัพยากรการประเมินการพัฒนาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการมีส่วนร่วมการรับบริการสุขภาพการเสริมพลังเกษตรกรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้นำผู้ป่วยผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมเสี่ยงพหุภาคีพืชสมุนไพรเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเมืองสมุนไพรยายาต้านไวรัสเอชไอวียาเม็ดไอโอดีน ยาน้ำมันไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะขาดสารไอโอดีน(Iodine Tablet Supplementระดับสติปัญญาระบบระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายแรงจูงใจโรคความดันโลหิตสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรคติดต่อโรคท้องเสียโรคเบาหวานโรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำลูกประคบสมุนไพรวัยรุ่นวัยรุ่นในสถานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเวชสำอางเวลามาตรฐานศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceศูนย์เด็กเล็กสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีสมาธิบำบัดสมาธิบำบัด ความเครียด โรคหลอดเลือดสมอง สมุนไพรสมุนไพรในอาหารสัตว์สัมพันธภาพทางสังคมสารเคมีตกค้างในเลือดสารสำคัญในสมุนไพรสารสำคัญพฤกษเคมีสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิต/น้ำก่ำสูตรตำหรับยาหน่วยปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนามัยชุมชน อสม.อาหารเสริมแอพพลิเคชันแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

  Interest

  วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)