Person Image

Administration

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

 • ปรด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2553

Expertise Cloud

DiabetesimpactImpact InfertilityIntegration / Universal Science / Local Wisdom / Diabetic Kidney Disease Iodine Deficiency) Iodine Oil CapsuleKnowledgeLocal Wisdommanagement systemMethamphetamine)Nam Kam RiverNation pregnancy policyNational Health Security OfficeneedNewbornNon - Communicable Disease (NCD)ODOPOne District One ProjectOnline mediaparticipationpaymentPCAPerceptionperformanceQuality of LifeRehabilitationRelated Factors with DysmenorrheaRelationRisk factorsRisk Factors for FallRisk factors for smokingService PlanSmoking behaviorsolveTechnologyThai Red-Cheeked GirlsThe area Nam Kam RiverThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)Type 2 Diabetes MellitusUCCAREการประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการแปรรูปการพัฒนาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการมีส่วนร่วมการรับบริการสุขภาพการเสริมพลังเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ความแตกต่างความพึงพอใจความรู้ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาคุณภาพชีวิตคุณภาพดินเครือข่ายสังคมออนไลน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตใจน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้น้ำก่ำที่มีชีวิตเบาหวานชนิดที่ 2 Risk Factorไบโอชาปฎิบัติการพยาบาลประสบการณ์การดูแลตนเองประสิทธิผลปัจจัยเสี่ยงป่าเต็งรังป่าเศรษฐกิจครอบครัวผลกระทบผลกระทบ : Infection Control and Preventionผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำก่ำลูกประคบสมุนไพรวัยรุ่นวัยรุ่นในสถานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเวชสำอางศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceศูนย์เด็กเล็กสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีสมาธิบำบัดสมาธิบำบัด ความเครียด โรคหลอดเลือดสมอง สมุนไพรสมุนไพรในอาหารสัตว์สัมพันธภาพทางสังคมสารเคมีตกค้างในเลือดสารสำคัญในสมุนไพรสารสำคัญพฤกษเคมีสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิต/น้ำก่ำสูตรตำหรับยาหน่วยปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนามัยชุมชน อสม.อาหารเสริมแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

Interest

วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)